Vi måste lyssna på Gävleborgarna

Den 6 november kom opinionsundersökningen som Moderaterna i Gävleborg, Dalarna, Sörmland och Örebro låtit Novus genomföra. Syftet var att undersöka våra invånares attityd till förslaget om ny länsindelning och bildandet av Svealandsregionen.

Resultatet visar att en majoritet av de tillfrågade är emot bildandet av Svealandsregionen. Undersökningen visar även att en stor majoritet känner sig exkluderad i processen och menar att det har varit alldeles för dålig information och dialog i frågan.
Det framkommer även tydligt att våra invånare anser att det bör genomföras en folkomröstning innan eventuellt beslut fattas.

I Indelningslag (1979:411) framgår att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Vi har under hela processen krävt att Gävleborgarna ska involveras och självklart anser vi att det är än mer uppenbart nu efter resultaten presenterats.  

Med anledning av undersökningen känner vi oss stärkta i våra tidigare ställningstagande och uppfattning att processen är forcerad och att det saknas en bred förankring. 
Många medborgare känner redan idag att det råder ett demokratiunderskott och att det är svårt att få kontakt med förtroendevalda. Vi anser därför att en en reform som påstås utgå ifrån ett tydligt medborgarperspektiv, även ska innehålla ett underifrånperspektivet. Vi ifrågasätter hur man från statligt håll anser att ett ökat avstånd mellan ett betydligt antal färre folkvalda och medborgare kan gynna demokratin.


•För att uppnå en demokratisk legitimitet för den eventuella nya regionala indelningen, anser vi ytterst att ikraftträdandet bör föregås av ett allmänt val.
•I enlighet med Indelningslag (1979:411) bör det ske exempelvis en opinionsundersökning som en del av en demokratisk process där våra medborgare ges möjlighet att påverka och göra sina röster hörda innan beslut fattas av Riksdagen.
•Vi kommer att ställa oss bakom ett folkomröstningsinitiativ. 

Bifogade filer: 
Publicerad: tisdag, november 15, 2016 - 09:18