(S)torregionens vara eller icke vara

De framtida utmaningarna som vi står inför gällande exempelvis den demografiska utvecklingen, hög arbetslöshet, bostadsbrist och höga sjuktal, kommer inte att lösas genom en ny karta. På liknande sätt är det naivt att tro att förbättringar för våra medborgare kommer att ske per automatik genom påtvingande och utvidgade regiongränser.

 

Idén om nya regioner har diskuterats under lång tid i svensk politik och det har funnits åtskilliga förslag på nya kartor och gränsdragningar. Förslag som genomgående har grundats på tvivelaktiga och direkt felaktiga argument. Den senaste utredningen är inget undantag då det även i detta fall saknas konkreta underlag som stödjer det utredarna presenterar som förbättringar i och med den nya regionindelningen. Vi anser att processen är forcerad och innan beslut fattas om den framtida politiska strukturen som en ny regional indelning kommer att innebära, finns flertalet högst relevanta frågor som ska besvaras och ytterligare utredning ska genomföras inom följande sakområden;

·         Demokrati och samverkan med kommunerna
·         Hälso- och sjukvård och högspecialiserad sjukvård
·         Tillväxt och utveckling
·         Samordning statliga myndigheter och Länsstyrelsens framtid
·         Arbetsmarknad
·         Ekonomi

Efter en viss tids relativ tystnad i frågan gällande (S)torregionernas vara eller icke vara, kom så en debattartikel från två (S) Regionråd i Region Gävleborg (http://www.gd.se/opinion/debatt/gavleborg-hor-hemma-i-svealand-2). Återigen trummas det på hur bra det kommer att bli för Gävleborgs län och det finns bara fördelar - Svealandsregionen är det bästa för ett framtida Gävleborg. Vi är inte lika övertygade och i en replik lyfter Patrik Stenvard fram och bemöter delar som vi fortfarande ställer oss högst frågande till. 

Hur kan skapandet av regioner baserat på antal invånare vara en garant för ökad tillväxt? Antal invånare genererar inga naturliga tillväxtfördelar i sig. En huvudstrategi som bygger på samarbeten, samverkan och nätverk inte är godtagbart som argument för ny regional indelning. Istället belyses möjligheten till fortsatt, men utvecklat, samarbete inom viktiga områden inom dagens existerande samverkansorgan. Vi är överens om behovet av ökade skatteintäkter för att säkerställa vår gemensamma välfärd, men har olika syn på hur vi bäst åstadkommer detsamma. Hur kan en tänkt storregion, egentligen endast genom att rita ny kartgräns lösa detta? De menar att tillväxten i dagens storregioner, t.ex. VGR och Skåne, ökar snabbare, men det påståendet stämmer ju inte. Om vi jämför regionalbruttonationalprodukten, som är ett av flera mått på tillväxt, ökar den inte snabbare i dessa regioner jämfört med de mindre, både Uppsala och Halland har helt klart högre tillväxttakt.
Förutom utredarna så tar även de båda råden upp den nya regionens omprioriteringar av resurser inom det nya länet vilket är oroande. Man talar om den nya regionens kraft att bygga rejäla strukturer. Dock kommer de totala tillväxtmedlen inte att öka, och då handlar det om att flytta resurser mellan dagens län vilket vi motsätter oss. Vi ser att det finns en uppenbar risk att de medel som idag används i Gävleborg kommer omfördelas till andra delar. Ett scenario som självklart kommer påverka möjligheten att stimulera tillväxtåtgärder i vår del av Svealandsregionen. Vi saknar därför även tydlighet vad gäller statliga och tänkta regionala investeringar i infrastruktur. Hur kan vi säkerställa att Gävleborg får ta del av infrastruktursatsningar och att inte resurser prioriteras till andra delar av det tilltänkta länet exempelvis Mälardalen?
Att tala om decentralisering av kraft och makt, och sedan inte nämna demokratiaspekten är ytterst märkligt. I Svealandsregionen råder stora skillnader vad gäller förutsättningar och gemensamma frågor mellan de 64 kommunerna som är utspridda över så stor geografisk yta. Vi ser med oro på att dialog mellan och inom en region med 64 kommuner och dess invånare riskerar att försämras då makt och beslut flyttas längre från medborgarna. Vi ifrågasätter därför en organisations effektivitet och bestående fördelar för inblandade parter.

Visst, dagens Gävleborg är ett bra län, men om Lindberg och Berger får som de vill, kommer dock länet att ”försvinna” och att då tala om att andra vinner på att ingå i samma storregion som Gävleborg faller liksom ganska platt.

 

Läs gärna vårt alternativa remissvar (SOU 2016:48) som skickats in till Finansdepartementet. 

Bifogade filer: 
Publicerad: torsdag, november 3, 2016 - 10:51