Handlingsprogram 2015 - 2018

Ett fritt och välmående Höganäs!

 

Valet 2010 gav Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Vi fick 47 % av väljarkårens förtroende. Vi vill fortsätta representera ännu fler väljare med en bred politik för fortsatt utveckling av Höganäs och Kullabygden.

 

Höganäs har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt som pensionsskulden är balanserad och tydligt redovisad. Solid ekonomi, tillväxt och ett mycket starkt skatteunderlag gör kommunen trygg för invånare, brukare och personal.

Skola, vård och omsorg går alltid först! Men vi moderater vet att det inte räcker för att vara en attraktiv kommun. Kultur och fritid, infrastruktur och god skötsel av våra gemensamma ytor är viktiga beståndsdelar för att fortsätta vara attraktiva. En inflyttning på ca 250 personer om året ger Höganäs en bra grund för att behålla positionen som en av Sveriges ekonomiskt mest välskötta kommuner.

Personalomsättning i kommunens verksamheter påverkar den upplevda kvaliteten hos olika brukare inom skola, vård och omsorg. Hög personalomsättning skapar kostnader i form av administration, inhyrd personal och rekrytering. Höganäs mål ska vara att talangfulla och kompetenta medarbetare söker sig till kommunens verksamheter, stannar kvar och utvecklas till nytta för alla.

Förenings- och kulturlivet är rikt i kommunen. Kommun och föreningsliv i samverkan kan göra att fler engagerade människor väljer Höganäs för aktiviteter och på sikt flyttar hit. Kommunen ska vara lyhörd och generös inför dessa positiva krafter.

Miljön är ett viktigt framtidsfokus, men kommunen ska inte ”sila mygg och svälja kameler”. Vi moderater vill börja med de effektivaste miljöåtgärderna. En hållbar utveckling innebär inte bara miljötänk utan också att ta hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter. Pendling är vanligt i kommunen, bilpooler med kvalificerade miljöbilar kan komplettera kollektivtrafiken i centralorten och byarna.

Vi moderater vill att det ska vara lätt att få bygglov. Plankraven ska ge frihet och skapa möjligheter.

Våra ungdomar är vår framtid! Bra skola, bra fritidsmöjligheter och möjlighet till arbete är nyckeln till allt annat. Moderaternas strävan är att hålla ungdomsarbetslösheten så låg som möjligt och ett led i det arbetet är att skolorna håller hög kvalitet. Moderaterna vill att Höganäs skolor ska vara bland de bästa i landet.

Vi Moderater har visat att vi kan, vågar och vill!

 

Nedan följer ett antal punkter/områden vi vill lyfta fram som extra viktiga under nästa mandatperiod:

Skolan

-          IT-satsning med fortbildning av personal, bättre infrastruktur och digitala redskap

-          Arbeta för ökad personaltäthet inom förskola och förskoleklass

-          Säkerställa satsningen på internationalisering och idrott på Kullagymnasiet

-          Ökade öppettider i barnomsorgen

-          Skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal, för ökad valfrihet

-          Verka för en utökad timplan i matematik i kommunens grundskolor

-          Säkerställa bra och tillräckliga lokaler för förskola och grundskola

 

Vård och omsorg

-          Anhörigstöd utvecklas

-          Skapande av fler trygghetsboenden ska stimuleras av kommunen

-          Utöka valmöjligheterna vid måltider

-          Under mandatperioden ska vi inviga ett nytt och ändamålsenligt socialboende

-          Verka för ökad personaltäthet i äldreomsorgen

 

Ungdomsarbetslösheten

-          Vi ska fortsätta med projekt som Unga i Jobb och UngaTTack när behov finns

-          Företagsetableringar ska stimuleras genom god service från kommunen

 

Kultur- och fritid

-          Marknadsför Kullabygden som Sveriges keramikbygd och Höganäs som keramikstaden

-          Utreda eventuellt behov av ett nytt bibliotek/kulturhus efter år 2020

-          Träffpunkter för unga

-          Skylta upp Keramikrunda för att underlätta för turister att hitta pärlorna

-          Skapa ett utökat rekreationsområde i hamnen med möjlighet till aktivitet för alla

-          Fortsatt stöd till föreningar, med fokus på ungdomsverksamhet

-          Genom bidrag säkerställa att alla byaföreningar har tillgång till samlingslokal

 

Miljö

-          Skapa förutsättningar för och stödja miljöriktiga bilpoolers etablering.

-          I upphandlingar sträva efter närodlade livsmedel

-          Fler försök med solenergi på kommunala fastigheter

-          Arbeta för sänkt energiförbrukning i kommunala fastigheter

-          All kommunal verksamhet ska präglas av miljötänk

 

Gator, vägar, kollektivtrafik

-          Satsa på cykelvägar, gör Höganäs till cykelstaden/cykelkommunen

-          Utökad lokal busstrafik, knyt samman Väsby, Viken, Saluhall, Outlet

-          Ge Storgatan en ansiktslyftning typ Köpmansgatan

-          Verka för en framtida dragning av väg 111 utanför Strandbaden och Nyhamnsläge

 

Övrigt

-          Fortsätta utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare.

-          Utveckla medborgardialoger i olika former

-          Fortsätta bygga ut fibernätet med mål att alla skall få tillgång till fiber

-          I samarbete med besöksnäringen utveckla Kullabygden som turistmål

 

Viken

-          Utveckla Vikens framtida centrum i en helhet, i dialog med Vikens invånare

-          Snarast börja ombyggnationen av väg 1412 (gamla 111:an) genom Viken

-          Säkerställa bra och tillräckliga lokaler för förskola och grundskola

-          Utveckla Vikens hamnområde till att bli än mer attraktivt

 

Höganäs

-          Under mandatperioden påbörja bostadsprojektet Folkparken/Julivallen

-          Förbättra för cyklister inne i staden

-          Påbörja ombyggnation av Storgatan

-          Medverka till att kvarteret Flora färdigställs under mandatperioden (Lidl, Systemet)

-          Förlänga Allégatan söderut, ut mot ICA

-          Förtäta staden och få fram fler hyreslägenheter

-          Verka för fler trygghetsboenden

-          Bygga klart ett resecentrum

-          Förtäta staden genom utbyggnad av ”Trädgårdsstaden”

 

Strandbaden

-          Intensifiera arbetet med att få till en ny dragning av väg 111 öster om Strandbaden

 

Nyhamnsläge

-          Under mandatperioden planera och om möjligt påbörja nybyggnation av:

Nytt vårdboende

Nya förskolor

Ny idrottsplats

-          Förbättra trafiksäkerheten genom byn och i anslutning till skolan

-          Prioritera cykelväg mellan Nyhamn och Brunnby

 

Mölle

-          Fortsätta moderniseringen av gamla detaljplaner

-          Utveckla Mölle hamn

-          Stimulera byggandet av ett trygghetsboende genom markanvisningstävling

-          Tillsammans med hamnföreningen verka för en bestående och fungerande hamn

 

Arild

-          Lösa samlingslokalsfrågan i exploateringen av Blossalyckan

-          Tillsammans med hamnföreningen verka för en bestående och fungerande hamn

-          Verka för bättre kollektivtrafik

 

Jonstorp

-          Färdigställa nya lokaler och faciliteter för fotbollen

-          Färdigställa ombyggnaden och renoveringen av ishallen

-          Medverka till att en tennisplan byggs i anslutning till skolan

-          Försköna torget och torgmiljön

 

Farhult

-          Se till att stranden hålls ren och har hög standard

 

Mjöhult

-          Verka för att fler bostäder byggs för att möjliggöra mer service och kollektivtrafik

 

Lerberget

-          Under mandatperioden färdigställa ny detaljplan för ytterligare en etapp fribyggartomter i                     sydöstra Ö Lerberget

 

Publicerad: onsdag, juli 30, 2014 - 12:22