Ett tryggt Sverige

Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé presenterade på ett Torsdagsfika i dag förslag för ett tryggare Sverige. Fler poliser, skärpta straff och att fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott är några av Moderaternas prioriterade förslag. Se Torsdagsfikat här. 

Otrygghet och utanförskap växer sig allt starkare i flera områden runt om i Sverige. Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har presenterat en ny rapport som visar att 53 områden i Sverige i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet. Av dessa områden är 15 att anse som särskilt utsatta. Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning för 2015 visar att kvinnor betydligt oftare än män uppger att de känner sig otrygga.

Samhället och tryggheten ska fungera – för alla. Nu utmanas istället tryggheten på många håll i landet. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas – annars riskerar det att leda till ett samhälle där vi lever parallellt bredvid varandra och inte tillsammans, säger Anna Kinberg Batra. 

Vi ser stora trygghetsklyftor där tryggheten inte är självklar för alla. Flera reformer krävs nu. Grunden ska vara lag och ordning och en stark rättsstat med rättstrygghet för alla. Det behövs tydliga insatser för att polis och rättsväsende ska kunna bryta utvecklingen, säger Tomas Tobé. 

Förslag:

Fler poliser

 • 1 000 nya poliser i Sverige - särskilt riktat till utsatta områden där brottsligheten är som allvarligast. Denna nivå bedömer vi är ett minimum. Ytterligare förstärkningar kan bli nödvändiga. 
   
 • Vi vill återinföra målet om minst 20 000 poliser (ett mål regeringen tog bort i sin budgetproposition). Ett slopat mål riskerar leda till att Sverige får färre poliser. I ett läge med större utmaningar för Polisen, med bl.a. ökat terrorhot och stora migrationsströmmar behövs fler poliser. 

Skärpta straff

 • Moderaterna vill se väsentligt skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Många brott straffas i dag inte i nivå med deras allvar. Samhället måste vara tydlig med att brott inte accepteras. 
   
 • Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott:
   
 • Dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. 
   
 • En ny brottsrubricering - synnerligen grovt narkotikabrott, behöver komma på plats
   
 • Översyn av knivlagen. 

Fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott

 • Moderaterna vill skärpa lagstiftningen så att fler fall kan leda till utvisning. Dagens förutsättningar för utvisning vid brott har i huvudsak har varit likadana sedan 1994 och är för begränsade.
   
 • I dag krävs, för att ett brott ska kunna leda till utvisning, antingen att brottet leder till annan påföljd än böter och att det finns en återfallsrisk eller att brottet är av allvarligare slag med ett straffvärde på enligt praxis ca ett års fängelse eller längre. Det betyder att en person som döms för t.ex. allvarligare fall av misshandel eller grov stöld normalt inte kan utvisas, eftersom straffen i många fall hamnar under fängelse i ett år. Det bör finnas lagliga förutsättningar att utvisa en person som inte är svensk medborgare och begår brott som är så allvarliga att de leder till mellan sex och tolv månaders fängelse även då det inte finns en återfallsrisk. Precis som i dag ska även andra faktorer, t.ex. om personen har anknytning till Sverige, spela in när frågan om utvisning bedöms.
   
 • Åklagare måste yrka på utvisning till följd av brott då förutsättningarna bedöms vara uppfyllda.
   
 • Frågan om hinder för verkställighet ska prövas först då verkställighet kan bli aktuell. Inga reformer i strid med principen om non-refoulement: ingen ska utvisas när deras liv är i fara, eller riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling - d.v.s. då verkställighetshinder föreligger. 

Presentation från pressträffen samt pm om förslagen bifogas

Publicerad: torsdag, februari 11, 2016 - 09:43
Nyckelord: