Kultur, idrott och turism

Kulturen är en viktig del av samhället. Den har ett stort egenvärde och skall vara fri. Kulturen utmanar våra föreställningar och bidrar till att fördjupa demokratin. 

Vi lever i en tid där det mediala landskapet förändras i snabb takt. En fri media som speglar hela landet är en viktig del av vår demokrati. Vi vill se en modern mediapolitik som värnar demokratin men också vågar att förändra och utveckla.

Det nya och djupare utanförskapet visar sig också i att barn och unga från utsatta miljöer i lägre utsträckning ägnar sig åt kultur och idrottsaktiviteter. För oss är alla barns rätt till kultur och idrottsupplevelser en självklarhet.

Kulturen och idrotten bidrar till fler jobb. De kulturella och kreativa näringarna utgör ungefär 5 procent av BNP och bedömningen är att denna sektor kommer att öka i betydelse. Vi ser hur exempelvis dataspelsindustrin växer och i dag är världsledande. Det samma gäller svensk musikexport. Detta är branscher där jobb kommer växa fram och Sverige som land utmärker sig över hela världen. 

Den kulturella och kreativa sektorn växte under alliansregeringens tid tack vare jobbskatteavdrag, sänkt restaurangmoms, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och satsningar på RUT och ROT. Bakom dessa siffror gömmer sig tiotusentals små och medelstora företag som är direkt hotade av  regeringens politik. Regeringens förslag om att höja skatten för kulturella och kreativa näringar med 2,3 miljarder nästkommande år drabbar dessa sektorer mycket hårt.

Säkerhetsfrågor och stöd till de religiösa samfunden att arbeta mot religiös våldsbejakande extremism är viktiga trygghetsfrågor. Alla i Sverige ska kunna utöva sina tro utan att känna sig hotade. Moderaterna kommer aldrig att acceptera hot och våld eller att människor känner sig otrygga på grund av vad de tror på.

Moderaterna vill:

  • Värna ett fritt kulturliv
  • Värna upphovsmännens rätt till ersättning
  • Stärka säkerhetsarbetet i och kring religiösa byggnader.
  • Se fler jobb inom de kulturella och kreativa sektorerna
  • Se ytterligare satsningar på skapande skola.
  • Tydliggöra Idrottslyftets uppdrag och fokusera extra på arbetet mot segregation.

 

 

Published: måndag, november 2, 2015 - 12:10

Alla politiska områden A-Ö