Fler vägar till jobb

Vi ser ett nytt utanförskap växa fram där vägen till det första jobbet blir allt längre och där många människor inte ens får en chans på arbetsmarknaden. Ofta drabbas utrikes födda och unga med svag utbildning hårdast. En stor andel av de som är arbetslösa har svag förankring på arbetsmarknaden och svårigheter att etablera sig. Denna utmaning förstärks dessutom när allt fler nyanlända snabbt kommer att behöva integreras i Sverige. Det nya utanförskapet kräver fler vägar in på arbetsmarknaden och ökade möjligheter för företag att anställa. 

Kostnaderna för att anställa en person med bristande erfarenhet eller kort utbildning i kombination med ett starkt anställningsskydd leder till att vissa grupper får en svagare ställning jämfört med de som redan etablerat sig på arbetsmarknaden. Att sänka kostnaderna för, och minska osäkerheten med, att anställa minskar arbetsgivarens risktagande och gör att fler vågar ge en person som kanske stått länge utanför arbetsmarknaden en chans. Bättre möjligheter behövs också för att pröva om en arbetssökande fungerar på arbetsplatsen och för de specifika uppgifter som ska utföras så att fler ges möjlighet att visa vad man går för.

 

Vi vill att:

  • En ny anställningsform, förstajobbet-anställningen bör införas i lagen om anställningsskydd. Anställningen ska vara tidsbegränsad och innehålla vissa utbildningsinslag.
  • RUT-avdraget ska breddas till att omfatta flyttjänster.
  • YA-jobben ska utvidgas till att omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa. För att uppmuntra fler arbetsgivare vill vi höja handledarstödet.
  • Matchningsanställningar ska införas där långtidsarbetslösa får en anställning hos en matchningsaktör, till exempel ett bemannings- eller rekryteringsföretag, och får stöd till arbete genom en kombination av handledning och kompetensutveckling.
  • Tiden för provanställningar ska förlängas från sex till tolv månader.
  • Arbetsgivaravgifterna ska sänkas för de yngsta, där trösklarna till första jobbet är högst
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:33

Alla politiska områden A-Ö