Europa och EU

Med hjälp av EU kan vi hantera många av våra framtidsutmaningar och Sverige ska vara en aktiv partner i det arbetet. Europasamarbetet ska vara ett gemensamt värderingsbygge mot protektionism och nationalism. Det främjar frihet, demokratiska principer och mänskliga rättigheter såväl inom som utanför EU:s gränser. 

EU-samarbetet har skapat förutsättningar för varaktig fred i Europa genom att sammanfläta ländernas ekonomiska intressen och bygga vidare på en gemensam värdegrund. Vi värnar och står upp för den freds- och frihetstanke som EU-samarbetet bottnar i.

Sverige har en öppen ekonomi som är väl integrerad i det europeiska samarbetet. Genom engagemang i Europasamarbetet och genom påverkan på den politik som bedrivs i EU kan vi skapa tillväxt och sysselsättning både i Sverige och Europa.

Under den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget tar Sverige ett omfattande ansvar för att ge skydd till människor på flykt. Vi ska fortsatt värna asylrätten och hjälpa människor undan krig och förföljelser. Samtidigt är det tydligt att länder som Sverige och Tyskland inte kan göra allt på egen hand. Medlemsländerna måste öka mottagandet inom ramen för FN:s kvotflyktingsystem. Vi vill att EU:s budget ska användas för incitament och sanktionsmöjligheter i syfte att förmå de länder som inte tar sitt ansvar att ta emot fler flyktingar. Det är så vi kan uppnå en långsiktigt hållbar och bättre fördelning inom EU.

EU-länderna måste agera mot de hänsynslösa ligor som står bakom flyktingtragedierna på bland annat Medelhavet. Samarbetet måste bli bättre, inte minst genom ökat underrättelsesamarbete. Det krävs mer gemensamma EU-insatser samtidigt som Sverige måste skärpa straffen för de som organiserar och profiterar på människosmuggling.

Slutligen krävs att EU:s medlemsländer agerar skarpt och med en enad internationell röst för att åstadkomma förändring i de oroshärdar som driver miljontals människor på flykt.

Världen står även inför stora klimatutmaningar. Vi arbetar för långsiktiga och internationella lösningar i klimatpolitiken. EU är vår viktigaste miljöorganisation. Genom EU kan vi stärka miljöarbetet både i Europa och världen.

  • Sverige ska fortsätta ta ansvar i Europas flyktingmottagande, men fler länder måste ta ett större ansvar än idag.
  • Åtgärder måste vidtas så att Europa åter kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning. De offentliga finanserna måste saneras och reformer vidtas för att Europa åter ska bli konkurrenskraftigt.
  • Det är viktigt att ta initiativ och kräva att de EU-länder som har stora problem med fattigdom och diskriminering vidtar kraftfulla åtgärder för att minska de sociala problem som finns.
  • Vi måste fortsätta motverka en ökad centralisering inom EU där beslut riskerar att fattas allt längre från medborgarna.
  • Samarbetet inom den Europeiska Unionen är avgörande för att möta många av de miljöutmaningar vi står inför i Sverige, i Europa och i världen. Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland för god miljö och en hållbar utveckling inom EU.
  • Sverige ska vara en aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa, där vi värnar den freds- och frihetstanke som EU-samarbetet bottnar i. 
Published: tisdag, november 17, 2015 - 14:15

Alla politiska områden A-Ö