Ekonomi och skatter

Ordning och reda i de offentliga finanserna är utgångspunkten för vår ekonomiska politik. Välskötta offentliga finanser skapar trygghet för företag att investera och för hushåll att konsumera och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av välfärden. Därför är vi alla i samhället beroende av en politik som tar ansvar för de offentliga finanserna på alla politiska nivåer. Det skapar förutsättningar för ett Sverige där det alltid lönar sig att arbeta, där alla människor kan växa och komma till sin rätt, där vi är trygga i förändring och har ordning och reda i välfärden.

Det finanspolitiska ramverket lägger grunden för sunda offentliga finanser. Vi värnar institutioner, beslutsprocesser och regelverk som bidrar till stabilitet och uthållighet. De offentliga finanserna ska aldrig i sig själva bli en källa till osäkerhet eller obalanser, som kan skada framväxten av jobb eller orsaka turbulens för räntor och valutan.

  • Att ta ansvar för ekonomin kräver att vi bygger upp buffertar inför nästa kris. Vi står upp för överskottsmålet som tjänat Sverige väl under finanskrisen och som krävs för att vi ska klara framtida kriser lika väl.
  • Att ta ansvar för ekonomin kräver att vi har kontroll över utgifterna. Oplanerade utgiftsökningar i transfereringssystemen – till exempel i sjukförsäkringen och migrationen – måste hejdas så de inte tränger undan satsningar på jobb, tillväxt och välfärd. Vi har hittills presenterat förslag som minskar de offentliga utgifterna med 20 miljarder under perioden 2016 till 2019, genom ett effektivare flyktingmottagande och en bättre fungerande sjukförsäkring och a-kassa.

Vi eftersträvar full sysselsättning. Alla som vill och kan jobba ska också ha ett arbete att gå till. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt genom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Fler i arbete innebär också resurser till vår gemensamt finansierade välfärd.

  • För att nå full sysselsättning måste människor känna att det lönar sig att arbeta. Vi vill sänka skatten på små och medelstora inkomster och för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till egen försörjning.
  • Om vi ska klara sysselsättningen i den globala konkurrensen måste företagare ha villkor för att starta och få företag att växa. Bättre skattevillkor för investeringar, entreprenörskap och forskning är nödvändiga för att klara framväxten av nya jobb och den offentliga sektorns finansiering.

Vi tror på ansvarstagande och stabilitet. Uthållighet, förutsägbarhet och långsiktighet ska vara ledord för det politiska beslutsfattandet. Människor och företag ska känna sig trygga i att det gemensamma sköts på ett ansvarsfullt sätt som ger långsiktiga ekonomiska spelregler och stark rättssäkerhet.

 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:16

Alla politiska områden A-Ö