Brott och straff

Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta tillvara den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige. En väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar till ett tryggare samhälle.

Vi ser ett nytt utanförskap växa fram i delar av landet med ökad otrygghet och sociala problem som följd. Det är en utveckling som måste brytas. För att öka tryggheten vill vi att det utbildas och anställs tusen nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt inriktas på de områden där otryggheten är som störst.

Rapporterna om kriminella gäng som gör bostadsinbrott, utsätter företag för upprepade stölder och lurar äldre på pengar visar att är det viktigt att polisen blir bättre på att ingripa och utreda brott. Gängkriminalitet, skjutningar och andra våldsdåd är annat som återkommande undergräver tryggheten i samhället och som kräver resoluta insatser. I det arbetet är det grundläggande att polisen har de resurser som krävs.

Vardagsbrottsligheten måste prioriteras av polis och åklagare. Vi vill höja straffen för bostadsinbrott till minst ett års fängelse. Kringresande stöldligor samt serie- och säsongsbrottslighet är ett återkommande problem i hela landet. De rör sig snabbt in och ut ur landet och begår en stor mängd brott under en kort tid. Detta måste bemötas med effektiva insatser från samhället. Polisen ska stärka sin förmåga att utreda stöldligorna. Samtidigt är det viktigt att straffen är proportionerliga och kännbara.

Vi menar att ett straff ska återspegla hur allvarligt ett brott är och att grövre brott ska bestraffas strängare än mindre allvarliga brott. Vi vill därför fortsätta att skärpa straffen där det behövs. Målet är att hela straffskalorna ska utnyttjas och straffen ska motsvara brottens allvar.

Ökande radikalisering utmanar tryggheten i vårt samhälle. Personer som reser för att strida med terroriststämplade organisationer är ett allvarligt hot också mot Sverige. Flera återvänder efter att ha begått allvarliga brott. Vi har presenterat ett samlat åtgärdspaket som ska stärka rättsväsendets förmåga att agera mot våldsbejakande extremism och terrorism. Säkerhetspolisen måste få ökade resurser och bättre verktyg.

 

Moderaterna vill:

  • Att det utbildas och anställs 1 000 nya poliser
  • Att vardagsbrottsligheten prioriteras av polis och åklagare
  • Ytterligare skärpningar av den straffrättsliga lagstiftningen, framför allt när det gäller vissa allvarliga våldsbrott
  • Införa ett åtgärdspaket för att förstärka rättsväsendets möjligheter att bekämpa radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism tillsammans med förebyggande åtgärder

 

Published: måndag, november 2, 2015 - 14:22

Alla politiska områden A-Ö