Brott och straff

Brott innebär en kränkning av människors liv, hälsa, frihet och rätt till sin egendom. Brott ska aldrig tolereras. Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Sverige och minska brotten. 

Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har de senaste åren fått kraftiga resurstillskott. Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. Därför kan vi nu ställa betydligt större krav på effektivitet i polis och övrigt rättsväsende. Fokus måste ligga på kärnuppgifterna – att rycka ut när brott begås och utreda brott som anmälts.

Vi vill fortsätta att effektivisera de rättsvårdande myndigheterna och skärpa lagar och påföljder där det är befogat. Dessutom måste arbetet med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet förbättras ytterligare för att förebygga och förhindra grövre brottslighet.

  • Alla brott ska bekämpas. Tryggheten ska öka och brottsligheten minska. Den som utsätts för, hotas av eller ska vittna om brott ska kunna räkna med skydd och stöd.
  • Vi vill fortsätta öka polisens tillgänglighet och närvaro. Med cirka 20 000 poliser, nära 2500 fler än 2006, finns de förutsättningar som förut inte fanns. Fler poliser ska finnas på plats i brottsutsatta stadsdelar och fler brott ska utredas och klaras upp.
  • Vi vill ha ett samhälle där de som begår brott blir straffade och där rättvisa straff utdöms. Hela straffskalorna ska utnyttjas och straffen ska motsvara brottens allvar.
  • Vi vill skärpa straffen för allvarliga våldsbrott.
  • Brottsoffer ska bli sedda och stödet till brottsoffer ska prioriteras i hela rättskedjan.
Published: fredag, mars 20, 2015 - 11:35

Alla politiska områden A-Ö