Bostadspolitik

Bostadsfrågan är en av Sveriges allra största samhällsutmaningar. Bostadsbyggandet måste öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Sverige ska vara ett land där det är självklart att man enkelt kan få tag i en bostad. Det är inte rimligt att man måste ha kontakter eller väletablerade föräldrar för att kunna få tag i sin första bostad. Därför behövs rejäla regelförenklingar, snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser.

Vi arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta lämpligt boende. Det ska finnas ett stort och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Generösa och enkla regler för uthyrning av enskilt ägda bostäder gör det lätt att hitta tillfälligt boende, både för kortare och längre perioder. 

Sverige behöver en politik för en långsiktigt bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad än i dag. Ett stort antal reformer för att sänka trösklarna för byggande är nödvändigt, och ett gott företagsklimat med hög konkurrens är angeläget för att fler investeringar i byggande ska göras och för att ny teknik och innovativt byggande ska kunna bidra till fler och bättre bostäder. 

 • En blandad bostadsbebyggelse behövs och människor ska själva kunna bestämma boendeform. Fler bostä­der behöver byggas och det existerande bostadsbeståndet måste nyttjas bättre.
 • För att öka byggandet vill vi bland annat genomföra ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen, förändra reglerna kring riksintressen för att främja byggande samt förkorta handläggningstiderna hos kommuner och övriga myndigheter vad gäller planering och byggnation av bostäder.
 • Att främja långsiktiga spelregler och stärkt konkurrens inom bygg- och bostadsmarknaden är särskilt angeläget. Trösklarna för att bygga måste sänkas.

För att uppnå det vill vi bland annat

 • Främja långsiktiga spelregler och stärkt konkurrens inom bygg- och bostadsmarknaden. Trösklarna för att bygga måste sänkas.
 • Genomföra ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen.
 • Förkorta handläggningstiderna hos kommuner och övriga myndigheter vad gäller planering och byggnation av bostäder. Vi vill bland annat se tydliga tidsgränser och förstärkta incitament till snabb handläggning.    
 • Utreda möjligheten att genom en juridiskt förstärkt översiktsplan avskaffa krav på detaljplan.
 • Genomföra reformer för att lätta på markrestriktionerna. Mer mark än i dag måste gå att bygga på.
 • Ändra reglerna för riksintresse så att bostadsbyggande prioriteras högre.
 • Se ett mer flexibelt strandskydd än i dag, och flytta över beslutanderätt till kommunerna.  Den allemansrättsliga tillgången till strandområden är viktig, samtidigt är det viktigt att vi kan skapa förutsättningar för tillväxt och välfärd i hela landet – i synnerhet utanför tätort.
 • Se till att byggprojekt inte stoppas och fördröjas orimligt mycket på grund av långa överklagandeprocesser. Vi vill ta bort länsstyrelsen som överklagandeinstans för områdesbestämmelser, detaljplan och bygglov. Dessutom anser vi att det bör ses över om antal sakägare bör förändras.  
 • Förändra reglerna så att hyressättningen vid nybyggnation blir flexibel. 
 • Ytterligare stimulera och underlätta andrahandsuthyrning av bostad – av såväl lägenheter som småhus.
 • Verka för ytterligare flexiblare bullerregler, exempelvis för att stimulera möjligheter för stationsnära byggande, med beaktande av modern teknik och inomhusmiljö. Detta samtidigt som vi ska värnar befintlig tyst ej bullerstörd miljö.
 • Utreda former för s.k. hyr-köp-system för att underlätta och stimulera ägande av bostäder.
 • Underlätta flyttkedjan genom ändringar av reavinstskatten.

 

 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:22

Alla politiska områden A-Ö