Försvaret

Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Vi arbetar för alla människors frihet. Med tydlighet i våra värderingar, närvaro i människors vardag och insikt i vår tids samhällsproblem, söker Moderaterna svaren på hur Sverige kan bli ett bättre land för alla.

För Moderaterna är ett effektivt och väl anpassat försvar en grundläggande förutsättning för en trovärdig svensk säkerhetspolitik. Sverige ska ha ett användbart försvar med hög tillgänglighet, redo att sättas in både inom och utanför Sveriges gränser. Sveriges säkerhet varken börjar eller slutar vid gränsen.Nationella försvaret är viktigt

Försvarsmaktens viktigaste uppgift är försvaret av Sverige. Ett modernt insatsförsvar ska därför vara anpassningsbart och snabbt kunna sättas in där det behövs. Detta kräver välutbildade förband med hög beredskap. Ett modernt insatsförsvar ställer därmed nya krav på personalförsörjningen till Försvarsmakten.

Vi ser ingen grund för att värnplikten tillämpas under rådande säkerhetspolitiska förhållande. Rekryteringen till Försvarsmakten ska därför ske på frivillig grund. Hemvärnet och övriga frivilligrörelsen är en viktig resurs både för försvaret och för samhället i stort. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna får en betydande roll i den nya insatsorganisationen och hela frivilligrörelsen får stor betydelse bland annat för rekrytering till Försvarsmakten.

Det råder inget motsatsförhållande mellan förmågan att agera i Sverige eller förmågan att agera internationellt. Tvärtom är det viktigt att vi skapar en insatsorganisation som kan hantera alla typer av insatser.

Tillsammans med andra länder ska Sverige medverka till att skapa säkerhet i vårt närområde och i vår omvärld. Kriget i Georgien, i augusti 2008, understryker vikten av att försvaret utvecklas till ett tillgängligt insatsförsvar. Kriget visade också på vikten av en gemensam säkerhetspolitik inom EU. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller nordiskt land.


Effektiv resursanvändning

Moderaterna anser att det försvarspolitiska samarbetet med de nordiska grannländerna ska utvecklas och fördjupas. Vi bör kunna samverka i ökad utsträckning avseende till exempel övervakning, materielfrågor och övningsverksamhet.

För att klara dessa uppgifter är det nödvändigt att försvaret har tillräckligt med resurser till förfogande, och att dessa resurser används effektivt. Här finns fortfarande en hel del att göra för att öka effektiviteten avseende materielprocesser, utbildning och stödverksamheten till Försvarsmakten.


Moderaterna vill:

- Öka insatsförsvarets operativa förmåga.
- Fördjupa det nordiska samarbetet, stärka Sveriges roll i

EU:s krishanteringsförmåga och på sikt se en svensk Nato-anslutning.

- Utveckla personalförsörjningen till Försvarsmakten.

- Öka handlingsfriheten i materielförsörjningen.
 

Published: tisdag, januari 15, 2013 - 17:58