Äldreomsorg

Omsorgen om de äldre är en av kommunens viktigaste uppgifter. Kommunen har ett ansvar för att vård och omsorg som erbjuds de äldre håller hög kvalité. Men det är inte nödvändigt att personalen som utför dessa uppgifter är anställda av kommunen.

LOV (Lagen om valfrihet) som infördes i mars 2009 för servicetjänster, städ, tvätt och inköp vill vi gå vidare och utveckla under kommande mandatperiod.
Vårdtagarna ska då också kunna välja utförare av omvårdnadstjänster, då kommer kommunen att vara ett valbart alternativ.

Det finns nu beslut om att bygga ut äldreomsorgens vårdplatser under kommande mandatperiod. 20 nya platser kommer under 2011 att skapas på Tallåsen, och planarbetet och övriga förberedelser för nytt Äldreboende i centrala Stenungsund med c:a 50 vårdplatser är i full gång.

Vi tänker också i centrala Stenungsund upplåta mark för seniorboende.
Alternativa boenden för äldre och möjlighet för aktiviteter för äldre tror vi är viktiga faktorer för att åldrandet blir så trivsamt som möjligt.

VI VILL att äldre människor ska ha rätt att göra aktiva val beträffande sin omsorg!

Publicerad: lördag, september 22, 2012 - 19:38
Uppdaterad: torsdag, november 28, 2013 - 21:48