Högre utbildning

Sverige är och ska förbli en kunskapsnation. Vår tillväxt drivs av export vilket kräver en högutbildad befolkning. De akademiska utbildningarna vid våra lärosäten måste därför hålla hög kvalitet. 

Hög kvalitet i den högre utbildningen är en vinst såväl för den enskilde som för samhället. Det är med utbildning i världsklass som vi tar oss an framtidsutmaningarna och möter den ökade internationella konkurrensen.

För att långsiktigt skapa välstånd och trygghet är det viktigt med en hög kva­litet i den högre utbildningen och forskningen. Både praktisk och teoretisk kunskap är viktig. Lärosätena ska garanteras en fri och självständig ställning gentemot statsmakt och näringsliv, liksom att forskningsresurserna fördelas efter hur universitet och högskolor klarar sina uppgifter och inte efter kortsik­tiga politiska hänsyn. Lärosäten som inte uppfyller goda kvalitetskriterier ska mista sin examensrätt och ytterst kunna avvecklas. Det fria sökandet efter kunskap och bildning ska värnas.
 

  • Studiemedelssystemet måste vara ekonomiskt hållbart för den enskilde studenten. Det ska motverka den sociala snedrekryteringen och göra det möjligt för alla oavsett bakgrund att läsa vidare till högre utbildning.
Published: onsdag, juni 4, 2014 - 16:19

Alla politiska områden A-Ö