Högre utbildning

Sverige är och ska förbli en kunskapsnation. Vår tillväxt drivs av export vilket kräver en högutbildad befolkning. De akademiska utbildningarna vid våra lärosäten måste därför hålla hög kvalitet. 

Hög kvalitet i den högre utbildningen är en vinst såväl för den enskilde som för samhället. Det är med utbildning i världsklass som vi tar oss an framtidsutmaningarna och möter den ökade internationella konkurrensen.

För att långsiktigt skapa välstånd och trygghet är det viktigt med en hög kva­litet i den högre utbildningen och forskningen. Både praktisk och teoretisk kunskap är viktig. Lärosätena ska garanteras en fri och självständig ställning gentemot statsmakt och näringsliv, liksom att forskningsresurserna fördelas efter hur universitet och högskolor klarar sina uppgifter och inte efter kortsik­tiga politiska hänsyn. Lärosäten som inte uppfyller goda kvalitetskriterier ska mista sin examensrätt och ytterst kunna avvecklas. Det fria sökandet efter kunskap och bildning ska värnas.

Studiemedelssystemet måste vara ekonomiskt hållbart för den enskilde studenten. Det ska motverka den sociala snedrekryteringen och göra det möjligt för alla oavsett bakgrund att läsa vidare till högre utbildning.

Alliansregeringen har:

  • Tillfört 1 miljard kronor mer per år till universitet och högskolor jämfört med 2006 i hela Sverige för att höja undervisningskvaliteten.
  • Genomfört den största satsningen på forskning och utveckling i modern tid. Med två forsknings och innovationspropositioner har Alliansen höjt anslagen med 9 miljarder mer per år jämfört med 2006.
  • Utökat 20 000 fler platser på Sveriges högskolor jämfört med 2006

Under finanskrisen 2010 och 2011 sköt regeringen till 600 miljoner kronor i tillfälliga medel till Sveriges högskolor för att möta den ökade arbetslösheten. Lärosätena var väl införstådda med att detta var tillfälliga medel som sakta skulle trappas av.

Vi vill:

  • öka antalet platser för bl.a. lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor och göra en särskild satsning för att vidareutbilda förskollärare till att bli behöriga också för lågstadiet. Totalt kommer det att bli en ökning med ca 10 000 studenter per år.
  • höja studiemedlet så att studenterna får 1000 kronor extra i månaden.
Published: måndag, september 15, 2014 - 15:59

Alla politiska områden A-Ö