Gemensam Motion

Vi har lämnat in en gemensam motion tillsammans med våra samarbetspartier i Koalitionen för Kumla. Motionen handlar om framtida hantering av sopor och komposterbart material.

Projektet med att samla in komposterbart material i separata bruna tunnor har pågått i över ett år. Vi tycker det är bra att Kumla tagit detta steg för att separera det komposterbara materialet. Vi tycker därför att det vore värdefullt att få en uppföljning över arbetet där man redogör för hur projektet fallit ut bland invånarna och vilka förutsättningar Kumla har för att utöka arbetet med hushållsnära återvinning.

Sophanteringen är en stor framtidsfråga och vi menar att det är viktigt att vi både utvärderar de projekt vi har samt vidare ser över möjligheterna för utveckling, både inom kommunen och till ett större samarbete med omkringliggande kommuner.

 

Vi föreslår därför fullmäktige besluta:

                          A t t              En uppföljning och utvärdering görs av det pågående projektet

                          A t t              Låta utreda möjligheterna till att samarbeta med kringliggande kommuner  inom området för sophantering.

                          A t t              Kommunen utreder möjligheten att utöka komposteringsprojektet till att omfatta fler sorters återvinningsbart material

 

Mats Hellgren(M)      Christina Örnebjär (Fp)    Jan Engman  (C)    Carina Riberg (Mp)        Per Holm (Kd)

Publicerad: onsdag, juni 5, 2013 - 09:00
Nyckelord: