En förnyad integrations- och migrationspolitik

Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson presenterade i dag förslag för en förnyad integrations- och migrationspolitik. Förslagen syftar till att skapa snabbare vägar till jobb, öka ansvaret för flyktingmottagande inom EU, värna asylrätten med stärkta incitament till integration, förbättra asylmottagandet och ge kommunerna bättre förutsättningar när det gäller framförallt bostäder och skola.

Öppenhet och invandring berikar och stärker Sverige. Vi ska fortsatt ta ansvar för att erbjuda människor skydd i tider av en hård och intolerant omvärld. Fler utrikes födda än någonsin jobbar i Sverige i dag - men vi har varit för dåliga på att göra invandringens möjligheter till verklighet. Vi måste bli bättre på att få människor i jobb snabbt och vi måste bättre ta tillvara potentialen hos de som kommer hit. Men vi måste samtidigt ställa tydliga krav på egen försörjning.

Sverige tar tillsammans med Tyskland ett stort ansvar för människor i nöd, det är vi stolta över och ska fortsatt göra. Men mot bakgrund av de fruktansvärda tragedier som nu utspelar sig på Medelhavet måste fler av EU:s medlemsstater göra mycket mer.

Många kommuner har i dag stora utmaningar framförallt gällande bostäder och skola och behöver bättre förutsättningar. Staten ska ta ett större ansvar för att förbereda elever inför skolgång. Vi fortsätter även att öka arbetsmarknadsfokuset genom att Arbetsförmedlingen ska fokusera på jobb och Länsstyrelsen på bostäderna.

Moderaterna ska vara ett parti som utvecklas för att möta nya utmaningar och möjligheter. Därför presenterar vi i dag förslag utifrån det arbete som gjorts i Moderaternas arbetsgrupp för en stärkt integration.

Förbättrade möjligheter för snabbt inträde på arbetsmarknaden

 • Alla har ett ansvar att göra sig anställningsbara – men alla måste också få möjligheten att göra det.

 • Ojämlikheten mellan Sveriges kommuner gällande utbud av SFI ska åtgärdas och flexibiliteten måste öka.

 • SFI ska kunna ges på distans, via webben och på obekväma tider för att tillgodose allas behov – överallt.

 • Öka aktivitetskraven för ersättningar – och utred införandet av utbildningsplikt för dem utan fullständig grundskola.

Snabbare vägar till jobb

 • Slösa inte med kompetens och ta vara på drivkrafter – kartlägg kompetenser och undervisa i svenska redan under asylprövningstiden.

 • Ge arbetsgivare ökade drivkrafter att ge fler en chans.

 • Lärlingsanställningar – även för nyanlända.

 • Matchningsanställningar – en ny väg in för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

 • Satsa på utrikes föddas egenföretagande.

Ökat arbetsmarknadsfokus

 • Jobbstimulans – låt nyanlända ha etableringsersättning samtidigt som jobb i ett år.

 • Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb – inte bostäder. Låt Länsstyrelserna ta över bosättningsansvaret för nyanlända.

 • Skärp arbetslinjen i försörjningskravet – se över undantagen och möjligheten att utöka själva kravets omfattning.

Hela EU måste ta ansvar

 • Kräv att samtliga EU-länder tar emot och utökar sitt mottagande av kvotflyktingar.

 • Använd EU:s budget för att stärka incitamenten för att öka mottagandet i EU:s medlemsstater.

 • De gemensamma EU-regler som finns ska följas - ett tydligt sanktionssystem för de länder som inte lever upp till sitt ansvar.

 • Straffet för att smuggla flyktingar måste höjas – straffet måste motsvara hänsynslösheten i brottet

Värna asylrätten – och stärk drivkrafterna till integration

 • Tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer till Sverige på egen hand utanför kvotflyktingsystemet.

 • Tillfälliga uppehållstillstånd övergår i permanenta uppehållstillstånd om personen får en anställning med uppvisad inkomst.

 • Tillfälliga uppehållstillstånd övergår till permanenta uppehållstillstånd efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsbehov kvarstår.

 • Tillfälliga uppehållstillstånd förnyas efter tre år - om skyddsbehov kvarstår.

Ett bättre fungerande asylmottagande

 • Asylrätten ska värnas – men det är också nödvändigt att respektera skillnaden mellan ett ja och ett nej.

 • Bättre samverkan mellan myndigheter och ett tydligt uppdrag kring återvändande.

 • Upprätta princip om säkra länder för ursprungsländer där skyddsskäl i normalfallet saknas.

Bättre förutsättningar för kommunerna

 • Utöka statens ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden från dagens två år till tre år.

 • Barn behöver förbereda sig för svensk skola – staten ska ta över ansvar för undervisning i svenska och förberedande insatser under högst 6 månader.

 • Skärp upphandlingarna för asylboenden – kräv långsiktighet och resurseffektivitet och undanta kommuner som redan tar ett stort ansvar.

Presentationen från pressträffen bifogas.

Publicerad: fredag, maj 8, 2015 - 10:19