Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

På en pressträff den 20 augusti presenterade Ulf Kristersson flera förslag för att skapa förutsättningar för att bryta det nya utanförskap som växer fram. Det handlar om reformer för att motverka de ökande kostnaderna för sjukfrånvaron, hur arbetslöshetsförsäkringen tydligare kan stimulera till arbete, samt bättre kostnadseffektivitet i flyktingmottagandet.

För att Sverige ska fortsätta vara ett land med höga ambitioner behöver vi löpande driver en ansvarfull linje i den ekonomiska politiken, tillsammans med nya reformer för jobb, innovation och konkurrenskraft. Det är grunden för Moderaternas ekonomiska politik.

De offentliga finanserna har under de senaste åren präglats av ökade utgifter i flera av de större transfereringssystemen, som till exempel sjukförsäkringen. Mellan 2014 och 2019 rör det sig om ökade kostnader på upp emot 53 miljarder kronor. Stora oplanerade utgiftsökningar riskerar att tränga undan andra satsningar. De gör det också svårare att bygga upp säkerhetsmarginalerna inför nästa kris.

För en ansvarsfull ekonomisk politik krävs ökad kontroll över de offentliga utgifterna. Moderaterna presenterar därför följande förslag:

 Stoppa ökningen av sjukfrånvaron

 • Förstärk tidsgränserna genom ny karensdag vid dag 15 och gör om karensdagarna till karensavdrag
 • Inför siffersatt mål för sjukpenningtalet och öka Försäkringskassans kontroller vid tidsgränserna
 • Lagstiftad skyldighet för hälso- och sjukvården att verka för återgång i arbete
 • Öka prestationsdelen i statliga sjukskrivningsmiljarden 
 • Fokusera rehabiliteringsgarantin på effektiva behandlingsformer som till exempel KBT
 • Nej till ökade ersättningar och borttagen tidsgräns
   

A-kassa som tydlig omställningsförsäkring

 • Taket i a-kassan bör sänkas till 760 kronor per dag under de 300 första dagarna och därefter 680 kronor per dag

Nya instrument mot fusk, missbruk och bidragsbrott

 • Lagen om underrättelseskyldighet vid misstänkta felaktiga utbetalningar bör vidgas till att också innefatta utbetalningar till företag
 • Stärk särskilt kontrollsystemen vid utbetalningar av bidrag och ersättningar till företag
   

Begränsa migrationsutgifterna genom ett effektivare mottagande

 • Inför principen om säkra-länder för asylansökningar från länder med låg beviljandegrad
 • Inför ”stödboende” som huvudsakligt boende för ensamkommande barn i stället för HVB
 • Schablonisera ersättningen för platser på HVB, stödboende och familjehem
   

Läs mer

Efter pressträffen ledde Ulf Kristersson ett ekonomiseminarium om rapportens slutsater som du kan se här

Rapporten och presentationen från pressträffen bifogas nedan 

Publicerad: torsdag, augusti 20, 2015 - 09:13