Migration och integration

Sverige har en lång tradition av öppenhet mot omvärl­den. Denna öppenhet blir än viktigare i en globaliserad och snabbrörlig värld. Sverige ska vara ett land präglat av en generös och human asylpolitik. 

Sam­tidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska bibehålla ett starkt stöd behöver dock integrationen fung­era bättre. 

Dagens integrationsutmaningar återspeglas bland annat i stort utanförskap och svårigheter att komma in i det svenska samhället. Förstärkta drivkrafter att arbeta, förbättrade villkor för företagande, satsningar på skolor i soci­alt utsatta områden och ett aktivt arbete mot diskriminering är fyra viktiga verktyg för att stärka integrationen. Att värna tryggheten är också centralt, vi accepterar inte en utveckling där rättsstaten överger människor i utsatta områden. Brister i integrationen beror på till stor del dåligt fungerade system och strukturer.

Published: tisdag, maj 27, 2014 - 12:58

Alla politiska områden A-Ö