Migration och integration

Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin. Det är en stor utmaning för vårt samhälle. Situationen är ohållbar. Vi är tydliga med att det krävs både ledarskap och reformer för att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet och för en förbättrad integration, så att fler människor kommer i jobb.

Vår nya politik inom migration och integration innebär en tredje väg mellan Miljöpartiets önskan om en fri invandring och Sverigedemokraternas stängda gränser.

Sverige kan inte ta ett så stort ansvar som vi gör. Vi ska värna asylrätten, men flyktingmottagandet måste vara långsiktigt hållbar. Vi behöver fler vägar till det första jobbet, minskat bidragsberoende och kontroll över kostnaderna.

Vår politik har fått ett tydligt genomslag i de insatser till följd av flyktingkrisen som Alliansen och regeringen har enats om. Tillfälliga uppehållstillstånd, skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring och utökat RUT-avdrag är exempel på åtgärder som ingår i uppgörelsen.

De insatser Alliansen och regeringen enats om var nödvändiga. Men de är långt ifrån tillräckliga. Det måste göras betydligt mer för ett Sverige med fungerande flyktingmottagande och integration.

 

Moderaterna vill:

  • Sverige behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet.  Det betyder att den som kommer till Sverige för att söka asyl från ett annat säkert EU-land, såsom Danmark eller Tyskland, som huvudregel ska nekas inresa (direktavvisning). Med förslaget respekteras FN:s flyktingkonvention.
  • Samtidigt med den tillfälliga pausen bör Sverige anpassa vår lagstiftning på migrationsområdet till vad som gäller i andra jämförbara EU-länder.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare prövning mot säkra länder. Tillfälliga uppehållsstånd för alla som anländer till Sverige på egen hand.
  • Återvändandet måste fungera och det ska vara en skillnad på ett ja och ett nej till uppehållstillstånd. Den som har fått ett avslag ska inte ha rätt till ersättning
  •  Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring, så att betydligt fler än i dag omfattas.
  • En fokuserad biståndspolitik. Bättre hjälp i flyktinglägren, där behoven är som störst.
  • Fler vägar till jobb. Första-jobbet-anställning och lägre skatt på de lägsta inkomsterna. Fler RUT-jobb. Ökad stimulans till jobb i försörjningsstöd.
  • Satsningar på kunskap i skolan. Nationella resurser till skolor som inte når kunskapskraven och fler karriärtjänster för lärare.
  • Öka tillgången på byggbar mark och förenkla regelverken kring byggande. 
Published: onsdag, december 2, 2015 - 13:32

Alla politiska områden A-Ö