Unga på arbetsmarknaden

Det första jobbet är ofta det viktigaste jobbet eftersom det öppnar dörren in på arbetsmarknaden. Vi arbetar därför brett för att skapa förutsättningar för att fler unga ska få sitt första jobb. 

I dag ser vi hur ett nytt utanförskap växer fram i Sverige, där utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning drabbas allra hårdast. Unga som inte får med sig tillräckliga kunskaper från gymnasiet har särskilda svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, och riskerar även att få det än svårare i framtiden. Arbetslösheten för unga utan gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög jämfört med för ungdomar som har klarat gymnasiet.

För att fler arbetsgivare ska våga ta steget och anställa unga med kortare utbildning bör en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för de allra yngsta införas. Satsningen fokuseras till de allra yngsta, ungdomar yngre än 21 år, för att gör det lättare för dem som exempelvis tagit steget ut från gymnasiet att ta steget in till det första jobbet.

Det behövs också nya vägar till jobb så att fler ges möjlighet att visa vad man går för. Detta då hindren in på arbetsmarknaden är för stora i dag, vilket stänger ute unga och utrikes födda. För att ta sig an det nya utanförskapet behövs ökad flexibilitet och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför att en ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas i lagen om anställningsskydd, LAS: förstajobbet-anställning.

Anställningen bör vara tidsbegränsad och innehålla vissa utbildningsinslag där arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om vad utbildningsinnehållet ska bestå av.

Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete, utbildning och handledning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr har yrkesintroduktionsanställningarna inte ökat i tillräcklig takt. Vi vill därför förbättra möjligheterna till yrkesintroduktionsanställningar för unga genom att förstärka handledarstödet från dagens 2 500 kronor per månad till 3 500 kronor per månad.

För att underlätta för bland annat unga att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb bör även tiden för provanställning förlängas från sex till tolv månader.

Vi vill att:

  • En nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs för de allra yngsta
  • En ny anställningsform, förstajobbet-anställningen, införs i lagen om anställningsskydd
  • Handledarstödet i yrkesintroduktionsanställningarna förstärks
  • Att provanställningen förlängs från sex till tolv månader
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:26

Alla politiska områden A-Ö