Jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi har en föräldraförsäkring och en välutbyggd barnomsorg som ger förutsättningar för alla föräldrar att ta ett stort ansvar för barn och samtidigt förvärvsarbeta. Svenska kvinnor arbetar i hög grad under småbarnsåren och även männen är föräldralediga. Trots det återstår mycket att göra innan samhället och arbetslivet är jämställt. 

Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män och arbetar deltid i större utsträckning. Kvinnor tar fortsatt ett större ansvar för det oavlönade hushållsarbetet och är i större utsträckning föräldralediga och sjukfrånvarande. Allt detta bidrar till ojämställdhet – i vardagen och i plånboken. Arbete är en hörnsten i ett jämställt samhälle.

Alliansregeringens reformer för att förbättra drivkrafterna för arbete och minska utanförskapet har bidragit till ökade förutsättningar för ekonomisk jämställdhet. Det har blivit mer lönsamt för alla att gå från utanförskap till arbete tack vare jobbskatteavdraget. Eftersom förbättringen relativt sett varit som störst för låg- och medelinkomsttagare har drivkrafterna till arbete stärkts mer för kvinnor än för män. Vi vill fortsätta sänka skatten med tyngdpunkt mot dem som har låga inkomster, inte minst för att göra det mer lönsamt för kvinnor att arbeta.

Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn, men män ägnar mer tid åt förvärvsarbete och kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete. Det mönster som leder till att kvinnor tar större ansvar för hem och barn och arbetar deltid i högre grad än män etableras i stor utsträckning under föräldraledigheten. Kvinnor är föräldralediga längre än män och stannar också oftare än män hemma från arbetet för att vårda sjuka barn. Fortfarande tas procent av alla föräldrapenningdagar och 65 procent av all tillfällig föräldrapenning (vab) ut av kvinnor. Även om utvecklingen går åt rätt håll går det alldeles för långsamt. För att uppmuntra ett mer jämställt uttag i både den tillfälliga och vanliga föräldrapenningen vill vi stärka de ekonomiska drivkrafterna.

Fler kvinnor än män tvingas lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa och kvinnor uppger också i högre grad än män att de lider av såväl fysiska som psykiska arbetsrelaterade besvär. För att förbättra kvinnors arbetsmiljö och förebygga att kvinnor slås ut i förtid vill vi ge Arbetsmiljöverket särskilda resurser.

Vi vill att:

  • Ett förstajobbet-avdrag ska införas, inte minst för att göra det mer lönsamt för kvinnor att arbeta och öka förutsättningar för ekonomisk jämställdhet
  • Jämställdhetsbonusen för de som delar föräldraförsäkringen lika behålls och förstärks
  • Förutsättningarna för en vab-bonus som ökar drivkrafterna till ett mer jämställt uttag av tillfällig föräldrapenning utreds
  • Särskilda satsningar görs på kvinnors arbetsmiljö för att förebygga arbetsskador och att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden i förtid
  • Arbetsmiljöverket ges särskilda resurser för att förbättra kvinnors arbetsmiljö

 

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:21

Alla politiska områden A-Ö