HBTQ

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Alla ska respekteras för den man är i alla livssituationer - oavsett om det är i sjukvården eller på fotbollsplanen, på arbetsplatsen eller i den omsorg man får på ålderns höst.

Nya Moderaterna är ett parti som värnar varje människas rätt till att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sedan 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssteriliseringarna för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.

I tider där länder som exempelvis Ryssland och Uganda stiftar lagar som kränker människor på grund av deras sexuella läggning är det viktigt att Sverige står upp HBTQ-personers rättigheter. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer. Vi är och ska vara ett föregångsland också i detta avseende.

Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt och öppet samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Därför föreslår Nya Moderaterna ett HBTQ-lyft med flera olika delar för ett tryggare Sverige där alla behövs. Vi vill:

  • Att samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.
  • Att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.
  • Att moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för integration av HBTQ-personer i samhället.
  • Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.
  • Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.
  • Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.
  • Vi vill se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.

Vi fortsätter kampen och driver en tydlig linje mot hatbrott. Som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av intolerans i samhället har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Regeringen har även beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över straffen för brott mot den personliga integriteten, med särskild fokus på hot och kränkningar på nätet.

Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga HBTQ -personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas av t.ex. mobbing. Det som är särskilt allvarligt är att detta ofta sker såväl i skolan som i hemmet. Vi måste stärka unga HBTQ -personer.

En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Vi står bakom lagarna som möjliggjorde för lesbiska par att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar. Nu pågår en utredning om surrogatmödraskap och ensamståendes rätt till insemination.

Gränslös kärlek kräver fri rörlighet. Vi vill att registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU.

Published: måndag, september 15, 2014 - 14:37

Alla politiska områden A-Ö