HBTQ

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Alla ska respekteras för den man är i alla livssituationer - oavsett om det är i sjukvården eller på fotbollsplanen, på arbetsplatsen eller i den omsorg man får på ålderns höst.

Vi är ett parti som värnar varje människas rätt till att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Sedan 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.

Det finns de som går över gränsen – som hotar, kränker och misshandlar personer på grund av deras sexuella läggning, etniska tillhörighet eller religion. Fördomar som bitit sig fast, okunskap och bristande respekt kan få vedervärdiga konsekvenser och är ett problem som måste tas på stort allvar. 

Kunskapen om hatbrott i samhället i stort måste öka, både när det gäller att en sådan lagstiftning faktiskt finns och hur den ser ut. Många utsätts för hatbrott utan att vara medvetna om att man utsatts för ett brott. Är man inte medveten om att brott begåtts görs heller ingen polisanmälan. Ökad kunskap om hatbrott krävs hos dem som utsätts för brott, men också för dem som kränker andra med ord och/eller med handlingar. I kombination med ökad kunskap är det också viktigt att arbeta förebyggande med att tidigt involvera unga i diskussioner om attityder och värderingar. Det krävs ett tydligare fokus på dem som utsätter andra för hatbrott och hur sådan brottslighet kan motverkas på ett tidigt stadium.

En modern föräldraförsäkring måste vara anpassad efter hur familjer faktiskt ser ut i dag. Nya och varierande familjekonstellationer, stjärnfamiljer, kräver ett mer flexibelt system som fler kan ta del av och känna trygghet i.

I samhällets alla delas måste lika möjligheter och rättigheter främjas. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt och öppet samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Därför föreslår vi bland annat ett HBTQ-lyft med flera olika delar för ett tryggare Sverige där alla behövs.

Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga HBTQ -personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas av t.ex. mobbing. Det som är särskilt allvarligt är att detta ofta sker såväl i skolan som i hemmet.

En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Vi står bakom lagarna som möjliggjorde för lesbiska par att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar.

Vi vill:

  • Att samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.
  • Att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.
  • Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.
  • Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.
  • Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.
  • Se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.
  • Stärka arbetet mot hatbrotten.
  • Se en modern föräldraförsäkring som är bättre anpassad till att familjer kan se olika ut.

 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 13:09

Alla politiska områden A-Ö