Hälso- och sjukvård

Sverige ska ha en trygg välfärd i hela landet. Där alla har tillgång till en gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det handlar om att tillgodose människors vård- och omsorgsbehov genom hela livet. Den som drabbats av sjukdom eller skador ska ges den vård, hjälp och rehabilitering som behövs för att tillfriskna. 

Långa väntetider och brister i tillgänglighet är alltjämt hälso- och sjukvårdens största utmaning, tillsammans med ett stort och växande behov av nya medarbetare. Vi menar att ökat inflytande för patienter och medarbetare skapar bättre förutsättningar för kvalitet, trygghet och tillgänglighet.

Vi menar att kvaliteten inom hälso- och sjukvården ska bedömas utifrån resultat, krav på likvärdighet, tillgänglighet, innovation och trygghet. För att uppnå allt detta krävs bland annat god insyn, en fungerande tillsyn och högt ställda krav.

Vård och omsorg är inte en marknad där man kan agera kortsiktigt och för att maximera vinster på patienternas bekostnad. Samtidigt måste vi komma ihåg att vårdvalsreformen har inneburit att hundratals nya vårdcentraler öppnat, vi ser också att patienterna generellt sett är mer nöjda med kvalitet och tillgänglighet nu jämfört med innan reformen. Därför är regeringens önskan att minska på valfriheten genom att stänga ner fungerande privata alternativ inte rätt väg att gå för att skapa trygg och säker vård för alla.

Vi kan inte acceptera några missförhållanden inom välfärdsområdet, oavsett om de upptäcks inom privat eller offentligt driven verksamhet. Det centrala måste vara att de välfärdsverksamheter som finns håller hög kvalitet, god tillgänglighet och är lika bra, oavsett om man väljer privata eller offentliga utförare. Det ska vara ordning och reda i välfärden och varje skattekrona ska användas till största nytta för patienten och omsorgstagaren.

  • Vi vill införa likvärdiga krav på kvalitet, generell tillståndsplikt, ägar- och ledningsprövning i bland annat vården och omsorgen. Dessutom vill vi stärka tillsynen och införa tydliga sanktioner i flera steg vid upprepade brister i kvalitet och tillgänglighet. Det skapar förutsättningar för en trygg välfärd.
  • Vi vill fortsätta minska väntetiderna i vården genom en vidareutvecklad prestationsbunden vårdgaranti.
  • Vi vill säkra kompetensförsörjningen genom att göra det attraktivare att exempelvis utbilda sig till specialistsjuksköterska och säkra tillgången till fler läkare och fler sjuksköterskor genom att utbilda fler.
  • Vi satsar 700 miljoner kronor per år på en utvecklad prestationsbunden vårdgaranti, i syfte att fortsätta minska väntetiderna i vården, med ökat fokus på tillgänglighet och samordning, 140 miljoner kronor per år för att förbättra kompetensförsörjningen inom vården och 50 miljoner kronor per år för att stärka tillsyn, och uppföljning i vården och omsorgen.

 

Published: måndag, november 2, 2015 - 13:28

Alla politiska områden A-Ö