Försvarsuppgörelsen

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingick i april 2015 försvarsuppgörelsen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den anger inriktningen för försvaret under perioden 2016 – 2020 och innebär ett långsiktigt och brett politiskt ansvarstagande för försvarets framtida operativa förmåga. Försvaret tillförs 10,2 miljarder extra under den aktuella perioden. Försvarsuppgörelsen har fokus på Sveriges närområde och stärker försvaret här och nu.

  • Försvarsuppgörelsen innebär 10,2 miljarder kronor extra till försvaret perioden 2016-2020. Uppgörelsen är trendbrott och en viktig signal till omvärlden att vi stärker Sveriges försvarsförmåga.
  • Moderaterna var pådrivande i frågan om behovet av mer pengar. Försvarsuppgörelsen stärker försvaret här och nu. På sikt vill vi säkerställa att försvaret har tillgång till modern och avancerad materiel. Det kommer att kräva ytterligare resurser till försvaret.

I uppgörelsen ingår tre särskilda prioriteringar. Det gäller försvarets basplatta, förstärkning av Gotland och en stärkt ubåtsjaktsförmåga. Konkret innebär det satsningar på bland annat ammunition, personlig utrustning och mer övningsverksamhet. En stridsgrupp Gotland organiseras, vilken utgörs av ett stående mekaniserat kompani och ett kontrakterat stridsvagnskompani. Ubåtsjaktsförmågan förstärks genom ökad övningsverksamhet, fler besättningar och bättre beväpning.

Utöver de särskilda prioriteringarna tillgodoser försvarsuppgörelsen en stor del av de åtgärder som Försvarsmakten pekade ut som prioriterade för att stärka försvarsförmågan här och nu. Det handlar bland annat om möjligheten till spridning av flygstridskrafterna, modifiering av två korvetter av Gävleklass, att arméstridskrafterna utökas med en motoriserad skyttebataljon, tillförsel av kvalificerad ammunition och att krigsdugligheten i krigsförbanden höjs genom att alla förband kan genomföra krigsförbandsövning under inriktningsperioden. 

Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 14:54

Alla politiska områden A-Ö