Försvar

Säkerhetspolitikens yttersta syfte är att skydda och bevara Sveriges oberoende och suveränitet. Ett militärt väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid men kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan uppstå i vår region. 

På längre sikt kan militära angreppshot aldrig uteslutas. Dagens hot är mer mångsidiga och komplexa än tidigare och möts bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Den solidariska säkerhetspolitiken utgör grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Sverige är solidariskt med andra och står inte längre ensamt inför hoten och utmaningarna.

  • Vi arbetar för ett modernt, effektivt och användbart försvar. Försvaret ska kunna möta de försvars- och säkerhetspolitiska hot och utmaningar Sverige står inför, såväl idag som i framtiden.
  • Vi vill se ett fördjupat nordiskt samarbete på det säkerhetspolitiska området, såväl militärt som civilt, avseende till exempel krishantering och sjö- och luftövervakning. Det är också viktigt att inkludera de baltiska staterna i det samarbetet.


Alliansens vallöften 2014

 

Nya Moderaterna och alliansen presenterar i det gemensamma valmanifestet konkreta satsningar för att stärka Sveriges försvar i en osäker tid. Vi föreslår satsningar på professionell personal, modern materiel, mer övning och större närvaro i strategiskt viktiga områden.

  • Vi vill att förbandsverksamheten ska stärkas genom ökade resurser till övningar, personal och incidentberedskap.
  • Vi vill investera i ett nytt luftvärnssystem, ett utökat antal ubåtar, ett sjömålsrobotsystem och fler Gripenplan.
  • Vi vill öka den militära närvaron på och runt Gotland, bland annat genom utökad övningsverksamhet.
  • Vi vill utöka personalvolymen i Hemvärnet.
Published: måndag, september 1, 2014 - 16:16

Alla politiska områden A-Ö