Försvar

Säkerhetspolitikens yttersta syfte är att skydda och bevara Sveriges oberoende och suveränitet.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde är mer osäkert än på länge. Den ryska aggressionen mot Ukraina tillsammans med den ökade militära aktiviteten i Östersjöregionen har lett till ökade spänningar där konfrontationer och incidenter tillhör vardagen.

På längre sikt kan militära angreppshot aldrig uteslutas. Dagens hot är mer mångsidiga och komplexa än tidigare och möts bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Den solidariska säkerhetspolitiken utgör grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Sverige är solidariskt med andra och står inte längre ensamt inför hoten och utmaningarna.

  • Vi arbetar för ett modernt, effektivt och användbart försvar. Försvaret ska kunna möta de försvars- och säkerhetspolitiska hot och utmaningar Sverige står inför, såväl idag som i framtiden.
  • Vi arbetar för att stärka Sveriges försvarsförmåga samtidigt som vi fördjupar de försvarspolitiska samarbetena med andra länder och organisationer, särskilt med Nato

 

Konflikten i Ukraina har visat på hur komplex och svårhanterlig modern krigföring kan vara. Militära och civila verktyg kopplas ihop på ett sätt som försvårar för motståndaren och där gränsen mellan krig och fred börjar suddas ut. Samtidigt kvarstår de traditionella hoten.

Det handlar om att man använder informationskrigföring för att skapa förvirring och underminera förtroendet för ett lands civila, politiska och militära förmåga och ledning. Specialförband kan användas för att operera bakom fiendens linjer och stödja separatister. Till detta kan läggas andra verktyg som ekonomiska påtryckningar, cyberattacker och elektronisk krigföring.

Den moderna krigföringen ställer stora krav på Sveriges försvar att kunna svara upp mot de nya utmaningarna. Moderaterna vill därför genomföra ett antal åtgärder som stärker Sveriges totala försvarsförmåga.

  • Vi vill utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet för att bättre kunna hantera påverkanskampanjer, desinformation och propaganda.
  • Vi vill att nationella strategier för cybersäkerhet kontinuerligt tas fram och utvecklas. Dessutom bör Sverige utveckla en egen cyberdoktrin som säger att Sverige inte kommer att vara först att använda den aktiva cyberförmågan
  • Vi vill förbättra samordningen av underrättelsefunktionerna så att helheten fungerar bättre och förmågan att tidigt upptäcka hot utvecklas.
  • Vi vill skapa ett nytt totalförsvar som tillvaratar den kompetens som numera ligger hos både offentliga och privata aktörer för att stärka den samlade försvarsförmågan.
Published: torsdag, oktober 29, 2015 - 15:00

Alla politiska områden A-Ö