Företagande och entreprenörskap

Det är i företagen som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, någonting som i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Företagande och entreprenörskap är därför en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle. 

Svensk konkurrenskraft har under en lång tid varit i internationell toppklass. Sveriges relativa försprång minskar dock i takt med att andra länder, däribland framväxande ekonomier, utvecklas allt snabbare. Därför är inte gårdagens lösningar, höjda skatter och ineffektiv subventionspolitik, vägen fram. Och därför är regeringens politik med skattehöjningar på totalt 154 miljarder de kommande fyra åren fel väg att gå. Att höja skatter på jobb och företag för att finansiera kraftiga bidragsutbyggnader riskerar att drabba industri och konkurrenskraft hårt.

I Sverige ska det vara enkla och korta vägar till att starta företag. Det svenska skattesystemet behöver fortsatt utvecklas så att det skapar bra förutsättningar för företag att verka i Sverige, och särskilt främjar entreprenörskap och innovation. Vi behöver även fortsatt minska regelkrångel så att företag kan fokusera på att driva verksamheten framåt i stället för att ägna sig åt administration.

Entreprenörer är ofta beroende av externt kapital för att kunna få sina idéer att växa till livskraftiga företag. Det måste bli lättare att hitta finansiering eftersom det kan vara svårt att få lån av banken innan man kan visa upp en färdig produkt eller tjänst. Det är bland annat därför vi vill stimulera både privat och offentligt riskkapital.

  • En politik för full sysselsättning går hand i hand med en politik som underlät­tar för företagande och gör det enklare att anställa. Skatter och regler ska utformas så att det är möjligt att driva företag i hela landet.
  • Förutsättningarna för svenska forskare och entreprenörer behöver förbättras för att göra det enklare att ta forskningsresultat och innovationer ut på marknaden.
  • För att underlätta för små företags rekrytering av kompetent arbetskraft vill vi göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap.
  • Vi vill införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna. Det skulle påtagligt minska tiden som företag behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på sin verksamhet.
  • Trösklarna till företagande behöver sänkas så att fler ges möjlighet att förverkliga sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra. Vi vill därför sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor.
  • Genom att införa så kallade fond-i-fond-lösningar där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder kan tillgången till kapital underlättas för mindre och växande företag. Vi vill reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital. 
Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:26

Alla politiska områden A-Ö