Förnybar energi

Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids mest omfattande utmaningar. Utvecklingen ställer höga krav på såväl globalt samarbete som lokalt ansvarstagande. En viktig del i klimatarbetet är att i högre utsträckning använda förnybara energikällor. Målet för vår energipolitik är att Sveriges elproduktion ska bli helt klimatneutral. 

Närmare hälften av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor. Det handlar framför allt om bioenergi och vattenkraft, men även vindkraften ökar snabbt. Sveriges användning av förnybar energi är i särklass högst i jämförelse med övriga länder inom EU. Vår politik för mer grön energi har gett resultat. Redan 2012 uppnåddes våra EU-mål för 2020, både när det gäller andelen förnybart i hela energisystemet och andelen förnybart i transportsektorn.

Sverige har kommit långt, men vi vill göra mer.

  • Vi vill att vattenkraftens förutsättningar ses över kontinuerligt för att kunna utvecklas och bidra till klimatvänlig el samtidigt som hänsyn tas till värdefulla naturvärden. De skyddade nationalälvarna ska värnas.
  • Vi vill fortsätta främja utvecklingen av solenergi och bioenergi.
  • Vi vill fortsätta utvecklingen med mer vindkraftverk. Inom ramen av elcertifikatssystem har vindkraftens marknadsandelar ökat, vilket också varit positivt för vår växande miljötekniksektor.
Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:20

Alla politiska områden A-Ö