Mänskliga rättigheter

Vår politik utgår från alla människors rätt till frihet. De mänskliga rättigheterna är grundläggande för den svenska demokratin och rättsstaten. Alla ska vara lika inför lagen och ha likvärdiga rättigheter. Vi vill stärka respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna både i Sverige och internationellt.

I Sverige skyddas de mänskliga fri- och rättigheterna genom grundlagarna. Ansvaret för att de mänskliga fri- och rättigheterna inte kränks vilar på riksdag och regering, på domstolarna och på den statliga och kommunala förvaltningen. Vi vill stärka domstolarnas och kontrollorganens ställning och vi har bidragit till att göra grundlagen tydligare och enklare, så att kunskapen om de mänskliga fri- och rättigheterna ska kunna öka.

FN och Europakonventionen

Sverige har skrivit under de flesta dokument som berör mänskliga rättigheter inom FN och Europarådet. Det är positivt att Europakonventionen gäller som svensk lag och att Europadomstolen kan pröva om stater bryter mot konventionen. Vi har medverkat till att barnens rätt förtydligats i den svenska grundlagen. Det är ett sätt att leva upp till FN:s barnkonvention.

Diskriminering

Alla former av diskriminering är oacceptabla. Alliansregeringen skapade därför en ny, stark myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som arbetar med att förhindra och förebygga diskriminering i alla former. Jämställdhet och människors lika värde är en frihetsfråga. Vi arbetar för att säkerställa respekt för kvinnors mänskliga rättigheter både på hemmaplan och i utrikespolitiken. Varken religion eller tradition kan berättiga avsteg från principen om jämställdhet, icke-diskriminering och alla människors lika värde och rätt till frihet.

En tydlig röst

För oss är det självklart att svensk utrikespolitik ska vara en tydlig röst för frihet och mänskliga rättigheter runtom i världen. Utrikespolitiken ska främja respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna då dessa skapar förutsättningar för demokrati och ekonomisk och social utveckling. I kampen för mänskliga fri- och rättigheter ingår också arbetet för att globalt avskaffa dödsstraffet.

Ett stärkt skydd för de mänskliga rättigheterna

Sveriges grundlagar och bestämmelserna om de mänskliga rättigheterna behöver ständigt utvecklas. Vi vill se ett mer enhetligt och starkt skydd för samtliga fri- och rättigheter, eftersom skyddet för exempelvis äganderätten och näringsfriheten är svagare än för en del andra fri- och rättigheter. Skyddet för äganderätten bör också anpassas till samhällsutvecklingen. I dag omnämns inte immateriella rättigheter i regeringsformens bestämmelse om egendomsskydd.  Dessutom vill vi stärka grundlagsskyddet för de mänskliga rättigheterna på så sätt att det slås fast att staten har en skyldighet att skydda enskilda från kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter som utförs av andra enskilda.

 

Published: tisdag, november 3, 2015 - 12:31

Alla politiska områden A-Ö