Demokrati

För oss står människan i centrum. Moderat politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet. Vi arbetar för en levande demokrati och vill stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati.

Tolerans, öppenhet och respekt för människors olika livsstil förverkligas bäst i det samhälle som värnar frihet, rättvisa och de demokratiska processerna. Moderaterna arbetar för att Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna ska följas på alla nivåer i samhället, både hemma i Sverige och internationellt. Vi vill ha en stark grundlag med en tydlig rättighetskatalog.

Beslut nära människor

Vi vill att varje person ska känna att de styr över sin egen vardag. Moderaterna vill flytta makt från politikerna till medborgarna. Valfrihet ger människor möjlighet till ökat inflytande över sin egen situation. Moderaterna tycker att alla beslut ska fattas så nära de människor som påverkas som möjligt och tar stark ställning för det kommunala självstyret.

Det öppna samhället

Moderaterna värnar det öppna samhället som säkrar att vi alla har insyn i den statliga verksamheten och som garanterar rättssäkerhet och effektivitet. Den representativa demokratin ska fortsatt vitaliseras och fördjupas så att alla har chansen att göra sin röst hörd. Det finns inga ursäkter för de som tar till våld mot vår demokrati.

Förtroende och ansvar

För att det ska finnas förtroende för de demokratiska institutionerna måste makten utövas på ett rättvist och rättssäkert sätt. Vi ser mycket allvarligt på all slags korruption då det försvagar det politiska systemet och skadar demokratin. Maktdelningen ska vara tydlig och öka möjligheten att utkräva ansvar. Regering, riksdag, domstolar, kommuner, myndigheter, riksrevision och riksbank ska ha väl avgränsade roller.

Published: måndag, september 15, 2014 - 14:19

Alla politiska områden A-Ö