Vi säger nej till EU-skatter

Att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering är centralt. Europeiska Kommissionen lanserade nyligen ett antal förslag till europeisk skattelag som regeringen nu ska ta ställning till. Förslagen riskerar dock för svensk räkning få motsatt effekt med försvagade skatteintäkter. Detta är ett tydligt exempel på varför beskattningsrätt är, och bör förbli en nationell angelägenhet. Utöver att inte nå sitt syfte riskerar Kommissionens förslag slå mot konkurrenskraft och företagsklimat i Europa och Sverige. Vi har därför tagit initiativ för att förmå regeringen att stoppa förslaget, så att skatter förblir något vi beslutar själva om i Sverige.

Europa är redan idag den del av världen som är högst beskattad. Samtidigt har Europa problem med låg konkurrenskraft och för få investeringar. Arbetslösheten i många av Europas länder är hög och likaså skuldsättningen. En av EUs viktigaste uppgifter är därför att stärka europeisk konkurrenskraft och att öka företagens vilja att investera i EU. I ljuset av detta ska EU inte göra det svårare för företag att starta och växa i Europa. Åtgärder för att bekämpa skatteflykt måste därför ha ett tydligt mål och inte slå mot konkurrenskraft och investeringar. Kommissionen har inte analyserat konsekvenserna av sina förslag om skatteflykt och skatteplanering. De presenterade förslagen riskerar att försämra företagsklimatet i Europa och särskilt i Sverige.
 
Kommissionens förslag baseras på OECDs arbete om hur skatteflykt och skatteplanering ska förhindras men går längre än OECDs förslag. EU riskerar med detta att bidra till att det införs olika standarder i världen för hur företag betalar bolagsskatt. Med nationella regleringar går det att motverka skatteundandraganden och värna den nationella konkurrenskraften. Införs gemensamma EU-regleringar riskeras ett regelverk som inte passar svenska villkor och som dessutom blir svårt att ändra vid behov. USA har också deklarerat att de bara tänker införa OECDs förslag mot skatteflykt där det är absolut nödvändigt. Därmed riskerar vi också att EU lägger bördor på företag utöver vad andra länder gör, vilket riskerar slå mot såväl skatteintäkter som tillväxt och arbetstillfällen.
 
Kommissionen och Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för OECDs förslag om var företag ska betala sin skatt. Många företag har sin bas i Sverige men har ändå omfattande verksamhet i många andra länder. Kommissionen och Europaparlamentet stödjer OECDs förslag att företag ska betala sin skatt i de länder där deras aktivitet finns och där värdet skapas. Det är en till synes rimlig utgångspunkt men den bortser ifrån att i en modern kunskapsekonomi är det framförallt kunskap, innovation, produktutveckling och design som skapar värde.  Det är därför ett förslag som kan slå hårt mot Sveriges skatteintäkter eftersom vi har många företag med bas i Sverige men med omfattande export och aktivitet i andra länder. Förslaget är negativt för Sverige och vi riskerar hamna i en situation där företag inte längre väljer att ha Sverige som skattebas om de ändå beskattas kraftigt i andra länder. Vi har en liten egen marknad men många huvudkontor och mycket forskning, därmed behöver vi värna skattevillkor och skattebasregler som gör det möjligt för företag att vara verksamma i Sverige och som säkrar svenska skatteintäkter. Den överenskommelse som slutits i OECD bör alltså införlivas i svensk lag genom nationella beslut, inte genom EU-lagar.
 
Det är förvånande att regeringen inte agerat mer kraftfullt i frågan utan delvis välkomnat Kommissionens förslag. Men regeringen har också sagt att förslagen är så pass långtgående att det behövs en konsekvensanalys då de riskerar skada företagsklimat. Det bör däremot noteras att de svenska europaparlamentarikerna från regeringspartierna, inte stödjer regeringens linje. De har i Europaparlamentet tvärtom röstat för än mer långtgående förslag, trots konsekvenserna för svenskt näringsliv och svenska jobb.
 
Sveriges Riksdags skatteutskott prövar för närvarande om Kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen, en prövning som görs för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna. För oss är det viktigt att slå fast att beskattningsrätt är en kompetens som är och ska fortsätta vara nationell. Det som nu föreslås är något som vi anser ska beslutas om här i Sverige då förslagen i huvudsak är alltför långtgående och riskerar att urholka vår rätt att ta ut och behålla skatteintäkter. Vi kommer därför ta strid för företagsklimatet i Sverige och Europa och för att EU inte ska driva igenom förslag som slår mot svenska skatteintäkter. Därför röstar vi emot Kommissionens förslag. Det är viktigt att företag betalar den skatt som de är skyldiga att göra. Skatteflykt ska motverkas. Det är rimligt att verktygen regleras i internationella överenskommelser och att lagstiftningen sker nationellt. EUs ivriga agerande är ett problem och inte en lösning, vare sig för konkurrenskraften eller värnandet av skattebaserna.
 
Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker
 
Niklas Wykman (M)
Skattepolitisk talesperson
 
 

Publicerad: torsdag, mars 17, 2016 - 09:21