Så bevarar vi valfriheten

Om regeringens Välfärdsutredning lägger förslag som motverkar valfriheten kommer de inte att genomföras. Det finns inget parlamentariskt stöd för en sådan politik, skriver Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner på Dagens Industris debattsida. 

Regeringens "välfärdsutredning" handlar - tvärtemot vad det kan låta som - inte alls om hur Sverige bättre ska kunna säkra kvalitet, tillgänglighet och prisvärdhet i välfärden, utan om något helt annat. Som Vänsterpartiets främsta vallöfte skulle utredningen i stället sätta stopp för i princip allt företagande inom välfärden. 

Tiotusentals anställda och alla de svenskar som själva vill välja vilken välfärd som passar dem bäst, skulle åter in i stat och kommun. Utredningen lade - i princip avsiktligt - en våt filt över ett viktigt samhällsområde. 

Det finns ett behov av tydligare regler och villkor för alla - företag och kommuner - som verkar inom välfärdssektorn. Från vårt perspektiv finns alla möjligheter att bevara den valfrihet och innovationskraft som de fristående aktörerna bidrar med, samtidigt som hårdare tag tas mot bristande kvalitet. Var den än upptäcks. Vi vet att brister finns såväl inom den offentligt drivna välfärden som bland fristående aktörer. 

Som svar på regeringens utredning beslutade riksdagens finansutskott om helt andra direktiv för den utredning av välfärdssektorn som verkligen behövs. Fokus ska ligga på ägar- och ledningsprövning; tydliga krav, tuffare uppföljning, och skarpare sanktioner mot dem som missköter sitt uppdrag. Samma villkor ska så långt som möjligt gälla både fristående och offentliga aktörer. 

Regeringen har därefter lagt tilläggsdirektiv till den egna utredningen. De innehåller en hel del kloka anpassningar till riksdagens beslut, särskilt att regeringen beslöt stryka den del av utredningen som innebar att landstingen inte längre skulle behöva ha valfrihetssystem (LOV) inom primärvården. Det är en viktig förbättring. Merparten av de övriga förslagen ligger nära alliansens förslag men det förvånar oss att beslutet om utökade sanktionsmöjligheter inte finns med. 

Mycket värre är att de allra flesta av de ursprungliga skrivningar som presenterades i våras finns kvar. Mycket långtgående krav på vinstbegränsning skulle kraftigt försvåra - eller helt förhindra - för många företag att driva sin verksamhet, oavsett hur uppskattad den är av brukarna eller vilken kvalitet som levereras. 

Likaså kvarstår skrivningarna om detaljerade bemanningskrav. I praktiken har samma utredning nu två - helt motstridiga - direktiv. Det ena i princip skrivet av Vänsterpartiet, det andra av alliansen. På så sätt påminner det om rutavdraget: först förhandlar regeringen med Vänsterpartiet om att begränsa rut, därefter med alliansen om att tvärtom bygga ut rut. Regeringens strategi är knappast glasklar. 

Det finns därför all anledning för oss att återigen vara tydliga med alliansens gemensamma ställningstagande. Vi ställer oss positiva till förslag som leder till en genuin förbättring av kvalitet inom den offentligt finansierade välfärden. Lika tydligt kommer vi att fortsätta att i riksdagen avvisa alla förslag som förhindrar eller försvårar valfrihet och mångfald. 

Det ska vara självklart att seriösa och uppskattade verksamheter ska kunna leva vidare - och att nya kan starta. För svenska folket har valfrihet och mångfald i välfärden blivit en självklar del av den svenska modellen. Att kunna välja - och välja bort - spelar stor roll när man är omsorgsbehövande. 

Vi delar den oro som finns för oseriösa aktörer och verksamheter som inte klarar av långsiktigheten i sitt uppdrag, men det är just dessa problem som politiken ska ta itu med. 

Kvaliteten i välfärden måste alltid gå före en dogmatisk syn på själva driftsformen. 

Som framgår av både vårt initiativ och av beslutet i Finansutskottet tydligt finns det inte parlamentariskt stöd för många av de förslag som regeringens utredning kan komma att utmynna i. Den osäkerhet som utredningen hittills inneburit för befintliga och framtida aktörer i välfärdssektorn späs på av att regeringen inte tagit hänsyn till om föreslagna reformer är genomförbara eller inte. Därmed spills värdefull tid, som skulle ha kunnat ägnas åt att utreda goda valfrihetsreformer som tvärtom skulle kunna samla ett bredare stöd. 

Den utredning som trots sina motsägelsefulla direktiv nu drivs vidare kommer alltså bara kunna genomföra sina förslag i de delar de utvecklar - inte avvecklar - valfriheten. Utredningen är alltså från och med nu till stora delar meningslös. Läggs fientliga förslag kommer de inte genomföras. Det är ett viktigt besked till alla de entreprenörer, medarbetare, brukare och investerare som vill bidra till innovation och framtidstro i en ovanligt mänsklig bransch. 

ULF KRISTERSSON (M)

EMIL KÄLLSTRÖM (C)

ERIK ULLENHAG (L)

JAKOB FORSSMED (KD) 

Läs artikeln här.

Publicerad: tisdag, december 29, 2015 - 10:49
Nyckelord: