Nytt år och nya möjligheter för Region Gävleborg?

För en vecka sedan presenterades Region Gävleborgs bokslutsrapport. 2016 visar ett positivt överskott på 180 miljoner kronor, nästan 100 miljoner kronor mer än budgeterat, och samtliga nämnder håller budgetramarna.

Det som inte framkommer är emellertid att Hälso- och sjukvårdsnämnden under året har fått 120 miljoner i extra anslag och då är det inte svårt att förstå att sista raden i bokslutet är positivt. 

Samtidigt som vi självklart gläds åt en ekonomi i balans, så är det ytterst provocerande när man tänker tillbaka på året och de debatter som förts, beslut som fattats och medarbetare som valt att lämna Region Gävleborg som arbetsgivare som resultat. Vi har under lång tid påtalat behovet av en ny personalpolitik där våra medarbetare får möjlighet att påverka och komma till tals, men tyvärr har inte det hörsammats av den sittande majoriteten.

Exempelvis valde 40 sjuksköterskor att lämna ambulansen under året, då införandet av jour för ambulansverksamheten beslutades. En besparingsåtgärd som skulle generera 4,5 miljoner kronor, men som i realiteten innebar en ökad kostnad för inhyrd personal. Underskottet för ambulanssjukvården förra året var ca 12 miljoner, varav närmare 10 miljoner kronor var för inhyrd personal i ett försök att hantera bemanningen. Utöver en total ekonomisk missbedömning, innebar beslutet en sänk beredskap, ställda ambulanser, avsaknad av patientsäkerhet och en misärliknande arbetssituation för våra medarbetare.

Våra offentligt drivna hälsocentraler klarar budget med hjälp av tilläggsanslag under året. En osund och icke försvarbar situation då länets privata hälsocentraler har samma krav på sig enligt fastställda kriterier inom det regionala vårdvalssystemet, men får ersättning motsvarande det uppdrag de har – om de inte klarar budget kan inte de äska mer medel från regionen. Det är högst oansvarigt att man tillåter våra egna verksamheter gå med underskott år efter år, utan att man vidtar långsiktiga och hållbara åtgärder. Vi ser konkurrensneutralitet som en självklarhet och något som måste prioriteras av den politiska ledningen. Regionens Primärvård kantades av flertalet kriser under året vilket bland annat resulterade i att slutligen Hofors HC lyftes ur vårdvalet, då i stort sett all personal sagt upp sig och patientsäkerheten stod på spel.

Vi nåddes även av nyheten att vår öppenvård nådde en bottenplacering, tredje sämst i landet, vid en patientenkät och tyvärr nästsist vad gäller våra länsinvånares helhetsintryck av slutenvården. Så tillsammans med bemanningsproblematik, bristande patientsäkerhet och ett dåligt förtroende för ledningen som framkommer vid samtal med våra medarbetare, måtte det väl ändå vara dags för förändringar inom Region Gävleborg?

Istället för att som den politiska ledningen ständigt och jämt basunera ut den svenska modellen och hur den svenska sjukvården står sig i internationella mätningar, är vi mer angelägen om att fokusera på vår egen region och våra gemensamma utmaningar inom hälso- och sjukvården. Våra medarbetare är vår största tillgång och utan dem stannar verksamheterna. Den största utmaningen, förutom en bekymmersam ekonomisk utveckling, är därför att återupprätta förtroendet hos våra medarbetare och patienter. Vi måste bli en mer lyhörd och transparent organisation för att behålla våra befintliga medarbetare, men även möjliggöra framtida rekryteringar.

Vi ser förändringar inom de ledande rollerna som en förutsättning för att överhuvudtaget lyckas med förbättringar inom arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitetsförbättringar. Nu hoppas vi innerligt på att det nya året även kommer att innebära nya möjligheter för våra medarbetare och patienter och att den politiska ledningen lyssnar och gör verkstad av de löften och satsningar som bokslutet skulle bidra till.

Patrik Stenvard
Regionråd i opposition

Publicerad: torsdag, februari 2, 2017 - 14:00
Nyckelord: