Förkasta nya Natura 2000-förslaget på File Hajdar!

Vi ifrågasätter starkt beslutsgången i senaste Natura 2000 förslaget för norra Gotland/File Hajdar när Länsstyrelsen på Gotland utökar uppdraget med nya områden Vi tycker det är anmärkningsvärt! EU-beslutet som rör Gotland gäller havsgrottor och fladdermöss. Aldrig tidigare har ett förslag som så långtgående påverkar utkomsten i en hel landsända, och allvarligt påverkar markägarna, tagits på detta märkliga sätt. Dessutom utan någon som helst konsekvensbeskrivning för omgivande samhälle i stort och trots att Åsa Romson (MP) efter förra beslutet uttalat att ”det räcker nu”.

Det finns idag en etablerad kalkindustri i regionen sedan hundratals år, som de bofasta levt med och som bidragit till deras möjligheter att leva och bo i trakten. Där   företagets mark dessutom idag är ett riksintresse för kalkutvinning! En viktig basindustri för landet som behöver långsiktigt hållbara förutsättningar för att kunna fortsätta investera hundratals miljoner kronor i förbättringar av miljö och teknik för många år framåt.

Även planer för vindkraft och skogsbruk omkullkastas nu och äganderätten åsidosätts å det grövsta för alla berörda markägare. Verklighetsförankring är noll, vetenskaplighet gäller enbart naturvetenskap och tvärvetenskap lyser med sin frånvaro. De blommor och fjärilar som utpekas har funnits i samklang med industrin i området i många år. Den största faran för nipsipporna och fjärilarna är förmodligen den växande rådjursstammen som betar fjärilens värdväxter och nipsippor (redan skyddade till 50 procent i ett N2000 från 2004).

Omklassificeringen av taiga till tallskog med betesmark är obegriplig. Området har inte betats de senaste hundrafemtio åren. Det innebär att all tallskog på Gotland och hela Sverige skulle vara skyddsvärd vilket inte är fallet. Bergstyperna finns också på många andra ställen på ön, inte minst i Visbys omedelbara närhet!

Allt viktigare blir det att inse att äganderätten nu inskränks i Sverige. Lagen säger att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild, eller att staten/regionen inskränker användningen av mark eller byggnad, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Är N2000 verkligen ett sådant allmänt intresse för just denna mark? Inte heller lär ersättningen ekonomiskt motsvara faktiskt värde, och skötselföreskrifter kan ta många år att ta fram innan markägaren får använda sin mark igen.

Vi och styrelsen för Norrmoderaterna anser därför att regeringen måste förkasta förslaget!

Lena Celion (M)

Mats Hedström (M)

Publicerad: tisdag, maj 3, 2016 - 12:27