Våld i nära relationer och sexualbrott

Våld, hot och övergrepp i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som varje dag drabbar hundratals. Detta är en typ av våld som skapar stort lidande och stor otrygghet. För oss är arbetet mot våld i nära relationer en högt prioriterad fråga.

Kontaktförbudslagstiftningen har ändrats för att förbättra skyddet för utsatta personer. Vi har skärpt straffen för kvinnofridskränkning. Fridskränkningsbrotten omfattar numera även skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Vi har skärpt sexualbrottslagstiftningen och vill skärpa den ytterligare.

Vi vill införa två nya brott; synnerligen grov våldtäkt och ett särskilt oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt.

Rätten till sin egen kropp och den kroppsliga integriteten är central för varje människas frihet. Varje människa har rätt att i varje ögonblick själv bestämma om han eller hon vill ha sex. I det ligger även rätten att när som helst ångra sig och avbryta en pågående sexuell handling.

Det är den som vill utföra en sexuell handling mot en annan som är skyldig att försäkra sig att den andra också vill – annars ska man avstå.

Vi är öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Det handlar inte om att det ska krävas avtal eller en uttrycklig fråga, utan syftar till att säkerställa normal ömsesidighet och uppmärksamhet. Signalvärdet i sådana förändringar skulle kunna bidra till att minska såväl det sexuella våldet som upplevelsen av otrygghet.

  • Arbetet med att förebygga relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld eller förtryck, måste utvecklas.
  • Kommunerna måste utveckla sitt samarbete med olika aktörer för att kunna erbjuda den som söker undkomma våld i nära relationer skyddat boende. Dessutom bör samarbetet mellan kommunerna utökas för att förbättra möjligheterna att erbjuda drabbade skyddat boende i andra kommuner.
  • Brottsoffer som blivit utsatta för våld i nära relationer ska känna att det finns tydliga kontaktvägar både inom ramen för själva brottsutredningen, men även på det personliga planet när det gäller olika former av stöd och skydd.
  • Vi vill att kvinnojourer, som gör mycket viktiga insatser för hotade och våldsutsatta kvinnor, ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd.
  • Utökad användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud.
  • Vi är öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att bestämma om man vill ha sex eller inte.   
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:46

Alla politiska områden A-Ö