Ungdomsbrottslighet

Ungdomar är samhällets mest brottsaktiva grupp. Därför är det viktigt att arbeta brottsförebyggande, att åtgärderna är tydliga och vidtas tidigt för att förhindra att ungdomar fastnar i kriminalitet. Ju tidigare samhället reage­rar när unga är på väg i en negativ riktning, desto större är möjligheten att bryta den negativa utvecklingen.

Föräldrar har huvudansvaret att lära sina barn om rätt och fel. Men samtidigt har förskola och skola stor betydelse för barnens uppväxtvillkor. Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän som arbetar brottsförebyggande och med trygghetsskapande åtgärder måste i större utsträckning vara tillgängliga så att inte polisen och ideella organisationer är de enda aktörerna som är ute och träffar ungdomar efter kontorstid. Vi vill att fler socialarbetare är ute på fältet och möter ungdomar. Fler socialarbetare som är ute och träffar unga kan hjälpa till med att identifiera dem som är i riskzonen och behöver särskilda insatser och stöd. 

För att förebygga och förhindra grövre brottslighet prioriterar vi tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet. De sociala insatsgrupperna är ett framgångsrikt exempel på detta, där polis, socialtjänst, skola, föräldrar och andra aktörer samverkar för att hjälpa ungdomar som håller på att hamna snett. Vi har genomfört förändringar för att fler brott begångna av barn under 15 år ska utredas och skärpt föräldrarnas skadeståndsansvar för barnens brottslighet.

Vi vill

  • Öka effektiviteten och kvaliteten i arbetet med ärenden där ungdomar och barn är inblandade, oavsett om de är brottsmisstänkta eller brottsoffer.
  • Att fler socialarbetare i kommunerna är tillgängliga även efter kontorstid för att möta ungdomar. Fler socialarbetare ska arbeta ute på fältet och identifiera unga i riskzonen.
  • Ändra straffrabatten för unga vuxna mellan 18 och 21 år.
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:45

Alla politiska områden A-Ö