Stoppa angreppen mot blåljuspersonal och säkerställ tryggheten i utsatta områden

Under de senaste åren har vi sett en rad exempel på angrepp, våld och hot mot blåljuspersonal, det vill säga polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal. Detta är fullständigt oacceptabelt. Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

I delar av Sveriges utanförskapsområden möter Polis och räddningstjänst ofta stenkastning. Ibland handlar det även om handgranater och fyrverkeribeskjutning. Rutorna krossas och däcken blir sönderskurna på utryckningsfordon. Medarbetare inom hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för hot, våld och försök att hindra deras arbete. Detta är fullständigt oacceptabelt. 

Vi vill skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter.

I dag behandlas hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman i samma straffstadgande. Straffet för våld mot tjänsteman blir ofta cirka en månads fängelse. Många gånger ersätts fängelsestraffet av samhällstjänst. Våld mot en polis är ett allvarligare brott än ett muntligt hot. För att fånga upp allvaret i den här brottsligheten bör våld mot tjänsteman vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse. Samtidigt behöver fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.

I dag ställs högre krav för att skadestånd i form av kränkningsersättning ska utgå när till exempel poliser är utsatta för brott. I praxis ställs relativt höga krav för ersättning i dessa fall. En utredning bör därför tillsättas med syfte att föreslå lämpliga förändringar i lagstiftningen som syftar till att kränkningsersättning kan utgå i fler fall när poliser är brottsoffer. Att till exempel spotta en polis i ansiktet bör alltid leda till skadestånd. Detsamma ska gälla när poliser utsätts för våld som är att jämföra med misshandel av normalgraden.

När den som är mellan 15 och 17 år döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter. Syftet är att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner.

Ibland riktas skadegörelse direkt mot polisbilar och andra utryckningsfordon. Vi ser också fall då polisen lockas in i områden för att sedan angripas med stenkastning. När angreppen riktas mot sådana väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Ett gemensamt uppdrag ska ges till Polismyndigheten och Socialstyrelsen, att i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utforma en fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

Moderaterna vill:

  • Skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. Våld mot tjänsteman ska vara ett eget brott som straffas med minst sex månaders fängelse.
  • Införa ett nytt brott, våld mot alarmeringspersonal, så att räddningstjänsten och hälso- och sjukvårdspersonal får ett starkare straffrättsligt skydd.
  • Att kränkningsersättning ska utgå i fler fall när poliser är brottsoffer.
  • Att den som är mellan 15 och 17 år och döms till ungdomstjänst för brott som inbegriper angrepp mot blåljuspersonal ska kunna verkställa påföljden helt eller delvis inom ramen för polisens eller räddningstjänstens verksamheter. 
  • Införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:54

Alla politiska områden A-Ö