Arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism

Radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism utgör ett hot mot såväl människor som stater och ytterst mot de värderingar som vårt samhälle vilar på. En ökad radikalisering bland extrema grupper utmanar tryggheten i vårt samhälle. Exemplen på svenskar som reser, utför och deltar i terroristhandlingar eller terroristträning i exempelvis Syrien och Irak är flera. Samhället måste reagera med tydlighet och konsekvens mot dem som återvänder. Vi vill ge myndigheterna bättre förutsättningar att möta det hot dessa grupper utgör för vårt samhälle.

Konkreta insatser behövs både kortsiktigt och långsiktigt för att förhindra och förebygga terrorism och motverka radikalisering. Inget tyder i dagsläget på att de utmaningar som finns när det gäller att säkra tryggheten i ett fritt och öppet Sverige kommer att minska.

Vi har ingått en överenskommelse med regeringen för att förstärka arbetet mot radikalisering och terrorism. Överenskommelsen stärker Sveriges möjligheter att förebygga terror. Vi vill dock gå längre och stärka rättsväsendets förmåga ytterligare. Därför vill moderaterna att Säkerhetspolisen ges ökade resurser och nödvändiga verktyg för att motverka och lagföra terrorismrelaterad brottslighet. När exempelvis kriminalisering av resande för att delta i strid eller vapenträning för terroriststämplade organisationer införs måste Säkerhetspolisen ha rimliga möjligheter att kunna säkra bevisning.

Vi anser det också vara viktigt att säkerställa att Polisens nationella insatsstyrka tillförs tillräckliga resurser för att samtidigt kunna göra insats mot terrorister på två eller flera ställen i landet. 

I det lokala arbetet är möjligheterna till förebyggande och förhindrande insatser stora. Vi behöver öka kunskapen och förbättra våra tillvägagångssätt för att svara upp mot den negativa utvecklingen. Arbetet med unga är särskilt viktigt.

Vi vill skärpa passhanteringen bland annat genom att se över möjligheterna att i svenska pass skriva in förbud mot att besöka vissa länder i syfte att förhindra deltagande i terroristaktiviteter. Det bör även bli möjligt att tillfälligt omhänderta pass för att stoppa planerade resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplade organisationer.

 • Vi vill att Säkerhetspolisen ges möjlighet till signalspaning under förundersökning för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.
 • Vi vill ge Säkerhetspolisen möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket innebär möjligheter att läsa krypterad datatrafik för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet
 • Vi vill stärka förutsättningarna för Internationella åklagarkammaren att kunna utreda krigsbrott i länder som Syrien, exempelvis genom ökad tillgång till Polisens utredningsresurser.
 • Vi vill fördjupa arbetet på EU-nivå när det gäller frågor om radikalisering och deltagande i terroristverksamhet. Samarbetet inom Europol, som inrättats för att förbättra polissamverkan mellan EU:s medlemsländer i syfte att bekämpa bland annat terrorism bör förbättras.
 • Vi vill ge Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ett särskilt uppdrag och ökade resurser för att utreda finansieringen av terrorism.
 • Vi vill inrätta och ge stöd till exitverksamheter för avhoppare från radikaliserade grupper.
 • Vi har föreslagit ökade resurser till höjd säkerhet för trossamfund.
 • Vi vill skapa och utveckla kontakterna med transitländer och andra nyckelländer när det gäller resande till oroshärdar.
 • Vi vill att Polisens nationella insatsstyrka och myndigheter ska tillföras tillräckliga resurser för att samtidigt kunna göra insats mot terrorister på två eller flera ställen i landet.
 • Vi vill ge Säkerhetspolisen och Polisen ökade resurser.

 För att förebygga radikalisering vill Moderaterna bland annat:

 • Öka kunskapen i kommuner, skolor och hos andra aktörer om hur radikalisering kan upptäckas på ett tidigt stadium. Säkerhetspolisen bör få i uppdrag att upprätta ett informationsmaterial som distribueras till kommunerna för att öka deras kunskap om förebyggande arbete, men även hur kommunerna bör arbeta med återvändare.
 • Att trossamfund ska ingå i det förebyggande arbetet genom en förbättrad dialog mellan kommun och samfund.
 • Att det upprättas förbättrade rutiner inom Kriminalvården för att upptäcka och motverka radikalisering på anstalterna.
 • Att den polisiära närvaron på internet bör öka och ett mer proaktivt förhållningssätt för att upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till terroristorganisationer och andra extrema rörelser.
 • Att det svenska biståndet i ökad utsträckning används för att stärka svaga stater som är i farozonen för att bli sönderfallande stater och baser åt terrorister. Vi vill fokusera på att stärka demokratin, institutioner och det civila samhället.
Published: fredag, juni 17, 2016 - 13:39

Alla politiska områden A-Ö